Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Οι Αντιδημάρχοι και οι αρμοδιοτητές τους στο Δήμο Μαντουδιου-Λίμνης -Αγίας Αννας


Ο Δήμαρχος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 15.049 κατοίκους.
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος  Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, έχει τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, με θητεία δύο (2) ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 03/01/2011 μέχρι 31/12/2012, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. τον κ. Στεργίου Ιωάννη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων, (Δημοτική Κοινότητα Λίμνης και τις Τοπικές Κοινότητες Ροβιών, Κεχριών, Κουρκουλών, Σκεπαστής) και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α) Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
            Εποπτεία Διοικητικών Υπηρεσιών.
            Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Σχολικές   Επιτροπές.
            Θέματα Πολιτισμού – Πολιτιστικών Συλλόγων.
            Άδειες Καταστημάτων.
            Σχέδια Πόλεων και Οικισμών.
            Κοινόχρηστοι Χώροι – Πλατείες.
            Νομικά Πρόσωπα.
            Δημοτικά Έργα.
            Εξοπλισμός Γραφείων.
            Ύδρευση.
            Ζητήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Β) Κατά τόπο αρμοδιότητες:
 • Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.
 • Υπογράφει, εξουσιοδοτημένος γι’ αυτό, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες.    
 • Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.      
2. τον κ. Καντζούρα Ιωάννη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Κηρέως, (Τοπικές Κοινότητες Μαντουδίου, Βλαχιάς, Πηλίου, Προκοπίου, Δαφνούσας, Σπαθαρίου, Μετοχίου, Κηρίνθου, Στροφυλίας, Φαράλκας) και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α) Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
            Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας.
            Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί.
            Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).
            Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η).
            Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.
            Δημόσια Έργα.
Αθλητικοί Χώροι (Γήπεδα – Στάδια).
Παιδικές Χαρές.
Αθλητικοί Σύλλογοι.
Δημοτικός Φωτισμός.
Αποχέτευση – Βιολογικοί Καθαρισμοί.
Β) Κατά τόπο αρμοδιότητες:
 • Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στις τοπικές κοινότητες.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις τοπικές κοινότητες.
 • Υπογράφει, εξουσιοδοτημένος γι’ αυτό, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες.    
 • Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.    
  
3. τον κ. Μουστάκα Νικόλαο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νηλέως, (Τοπικές Κοινότητες Αγίας Άννας, Αχλαδίου, Παπάδων, Κερασιάς, Κοτσικία, Αμελάντων, Κεράμειας) και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α) Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
            Οδοποιία.
            Αγροτικοί Δρόμοι.
            Αγροτικά Ιατρεία.
Κοιμητήρια.
Β) Κατά τόπο αρμοδιότητες:
 • Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στις τοπικές κοινότητες.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις τοπικές κοινότητες.
 • Υπογράφει, εξουσιοδοτημένος γι’ αυτό, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες.    
 • Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.  
    
4. τον κ. Στάμου Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
          Προγραμματισμός – Εποπτεία Καθαριότητας.
            Προμήθεια Ειδών και Υλικών Καθαριότητας.
            Οχήματα – Μηχανήματα (Συντήρηση – Επισκευή).
            Περιβάλλον.
            Πολιτική Προστασία – Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών.
Β) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Γ) Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκούν  οι
Αντιδήμαρχοι  κ.κ. Στεργίου Ιωάννης  και Καντζούρας Ιωάννης.
    Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
                                                                                       Ο Δήμαρχος
  Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
                                                                                             Ανέστης   Ψαρρός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.