Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α
/ 07-06-2010) και της εγκ. 59 / 2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ στους δήμους με
πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου συγκροτείται δημοτική επιτροπή διαβούλευσης.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των
φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:


α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι
είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης,
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε
(25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού
αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από
κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και
όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη
δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος
που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής
καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και
εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών
κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που
εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά
προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό
πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που
παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του
δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των
κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το
άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή
διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με
τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής
διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής
επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από
πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη
σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος
δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα
που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με
κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και
περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την
ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση
θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται
την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση
ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής
επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και
τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη
γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται
όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό
διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις
διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή,
καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο
όργανο.
Καλούνται οι εκπρόσωποι φορέων της Τοπικής Κοινωνίας που επιθυμούν να
συμμετέχουν στην Επιτροπή να ορίσουν εκπροσώπους τους αποστέλλοντας
ταχυδρομικά σχετικό έγγραφο στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στο
Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου (Λίμνη Ευβοίας 34005) ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( tzaxristos@gmail.com) ή με φαξ (2227031012)
ή με κάθε πρόσφορο μέσο, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2011.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΨΑΡΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.