Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Οι προτάσεις του Kireas.org για το σχέδιο διαχείρισης υδατίνων πόρων που θα συζητηθούν την Κυριακή 27 Ιανουαρίου

 Απο:kireas.org
Η ενημερωτική εκδήλωση  του Kireas.org για το σχέδιο διαχείρισης υδάτινων πόρων της περιοχής   μετατέθηκε μετά από κοινή απόφαση των παρευρισκομένων φορέων για την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013 στις 10:30 πμ. στο Πνευματικό κέντρο Λίμνης. Επειδή τα θέματα είναι καθοριστικής σημασίας για  την περιοχή και δεν έχουν έρθει προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, θεωρήθηκε χρήσιμη από τους φορείς η παρουσία εκπρόσωπων της δημοτικής αρχής.


Την Κυριακή 27 του μηνός, ανάμεσα στα άλλα θέματα θα συζητηθούν και συγκεκριμένες προτάσεις του Kireas.org για στοιχεία, έργα και μέτρα που πρέπει να συμπεριληφθούν στο υπό διαμόρφωση  6-ετές Σχέδιο Διαχείριση Υδάτινων Πόρων της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Οι προτάσεις του Kireas.org έχουν ως εξής:

Προτάσεις του Kireas.org:Βόρειος Ευβοϊκός

1.            Λήψη  συμπληρωματικών μέτρων (  του ΠΔ. 51/2007 άρθρο 12 παρ.5)  για την αποκατάσταση της ποιότητας των υδάτων του Β. Ευβοϊκού. Επειδή ο χρόνος ανάκαμψης οικοσυστήματος του Β. ευβοϊκού  από την παύση της απόρριψης των σκαριών είναι τουλάχιστον 10 χρόνια θεωρούμε ότι  Ο στόχος του σχεδίου διαχείρισης  για αποκατάσταση  από  το 2015 μέχρι το 2021 δεν είναι ρεαλιστικός . Επίσης το σχέδιο διαχείρισης επικεντρώνεται σε μέτρα  πρόληψης της περαιτέρω υποβάθμισης.  Και ουσιαστικά απουσιάζουν  μέτρα αναβάθμισης και αποκατάστασης των νερών του Ευβοϊκού . Για αυτούς τους λόγους ζητούμε να  συμπεριληφθούν πρόσθετα  συμπληρωματικά μέτρα  ΠΔ. 51/2007 άρθρο 12 παρ.5  (όπως  νομοθετικά, οικονομικά, κώδικες ορθών πρακτικών, εκπαιδευτικά έργα).

2.            Εκπόνηση Προγράμματος Ειδικών Μέτρων  για τον Β. Ευβοϊκό  (που προβλέπει το άρθρο 13 του  Π.Δ.51/2007  «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ») με σκοπό  την εξάλειψη της ρύπανσης από τις ουσίες προτεραιότητας για την προοδευτική μείωση της ρύπανσης από άλλες ουσίες   (οδηγίας  2000/60/ΕΚ, Η.Π. 51354/2641/Ε103 ΦΕΚ 1909Β 8/12/10). Για τους λόγους αναφέρθηκαν παραπάνω.

3.            Την οριοθέτηση  του σαν Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή   [δυνάμει των Κ.Υ.Α. 33318/3028/1998  και ΚΥΑ 37338/1807/2010 και οδηγία 2008/56/ΕΚ ] ή  την Δημιουργία Ειδικά Προστατευόμενων  Περιοχών στον  B. Ευβοϊκό (περιοχή Ναtura 2000, ή τις περιοχές που προβλέπει το  Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης) ή  Περιφερειακό  Θαλάσσιο Πάρκο ( που προβλέπει ο ν.3937/2011).

4.            Ένταξη ευαίσθητων περιοχών του Βορείου Ευβοϊκού  στο  Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών του άρθρου 6, Π.Δ.51/2007 της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων.

5.            Δημιουργία συστήματος  παρακολούθησης της ρύπανσης και οικολογικής και χημικής ποιότητας υδάτων του Β. Ευβοϊκού που προβλέπει το  άρθρο 11 του  ΠΔ. 51/2007

6.            Αυστηρότερος έλεγχος  εφαρμογής των όρων της Ολοκληρωμένης Πρόληψη και Έλεγχου της Ρύπανσης των  Οδηγιών 2008/1/ΕΚ  και  2010/75/ΕΚ (Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 και Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/2002) στις νέες αδειοδοτήσεις.

7.            Εφαρμογή των σχετικών  μέτρων της Τετρανομαρχιακής  (Αν. Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια) απόφασης 19640/79 (ΦΕΚ 1136Β) "Περί διαθέσεως υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων στο Βόρειο και Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο"Ποταμός Κηρέας

1.            Αναγνώριση  στο Σχέδιο Διαχείρισης Υ.Π.  των μορφολογικών και υδρογεωλογικών αλλοιώσεων που έχει υποστεί η κοίτη του ποταμού Κηρέα  P. 4  (GR071 9R000200004N) στη θέση Παγώντα Ευβοιας. Μέρος της κοίτης  του ποταμού έχει μετατραπεί παράνομα σε λατομείο και σε άλλα μέρη της κοίτης του Κηρεα  έχουν γίνει παράνομες χωματώσεις  από την απόθεση στερεών αποβλήτων (στείρα) της εταιρείας ΛΑΡΚΟ.  Το αποτέλεσμα είναι κατά την περίοδο των βροχών ο ποταμός ρυπαίνεται από πλούσια σε νικέλιο  κόκκινη ίλυ που βλαπτικά κατακάθεται στο ίζημα του ποταμού. Το φαινόμενο αυτό έχει εξαφανίσει την ιχθυοπανίδα του ποταμού και έχει επηρεάσει αρνητικά την χλωρίδα του. Τα νερά του ποταμού τροφοδοτούν εγκατάσταση εμπλουτισμού του υδροφορέα του ΤΟΕΒ Μαντουδίου με άμεσο κίνδυνο την ρύπανση των υπόγειων υδάτων από τα οποία  αρδεύονται μεγάλες  γεωργικές εκτάσεις.

2.            Έργα αποκατάστασης της κοίτης του ποταμού Κηρέα P.4  (GR071 9R000200004N)  στα  λατομεία της ΛΑΡΚΟ στο Παγώντα στις όπως απεικονίζεται στους επισημους χάρτες του ΥΠΕΚΑ ( θέση LAT:  38°39'41.27"N, LON:  23°35'59.84"E και  θέση LAT:  38°39'51.85"N  LON:  23°34'47.20"E)

3.            Ένταξη των εκβολών του Κηρέα 1  (GR071 9R000200001N γνωστού και σαν Βούδωρος Κωδικός ΕΚΒΥ: GR242271) και της περιοχής με κωδικό Νατουρα GR2420003  «Κοιλάδα Προκοπίου και Δέλτα Ποταμού Kηρέα» σαν σημαντικού υγροτόπου στο νέο φορέα διαχείρισης υγροτόπων εκτός Νατουρα  που δημιουργείται στην Εύβοια  ( μέτρο με κωδικό  RBD07_ΒΜ0205_065) για τους ανωτέρω λόγους. Οι εκβολές του ποταμού Κηρέα αναγνωρίζονται από σχετική μελέτη της  WWF για τους νησιώτικους υγροτόπους  σαν ο σημαντικότερος νησιωτικός υγρότοπος της  Ελλάδας.

4.            Ένταξη της περιοχής με κωδικό GR2420003 «Κοιλάδα Προκοπίου και Δέλτα Ποταμού Kηρέα»  στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών του άρθρου 6 του Π.Δ.51/2007. Η περιοχή GR2420003 πληρεί  όλα τα κριτήρια  παρουσίας τύπων οικοτόπων και ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΚ  σύμφωνα με την μελέτη Life 99 αναρτημένη στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ και συμπεριλαμβάνεται στο επιστημονικό  κατάλογο των περιοχών Νατούρα.

5.            Μέτρα για την εφαρμογή της απαγόρευσης εναπόθεσης στερεών αποβλήτων και προϊόντων εκσκαφής στην κοίτη του ποταμού   που προβλέπει ο Ν.1650/86  (άρθρα 18 έως 21) από την ΛΑΡΚΟ

6.            Δημιουργία δικτύου παρακολούθησης της ρύπανσης και της οικολογικής και χημικής ποιότητας υδάτων και ιζήματος του ποταμού Κηρέα Ρ.1-Ρ.4 (GR071 9R000200001N) του άρθρου 11, του Π.Δ. 51/2007

7.            Μέτρα για γίνει η κατάρτιση  και να τεθεί  σε εφαρμογή  το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων και εκπλυμάτων για τις εξορυκτικές βιομηχανίες (ΛΑΡΚΟ)  που  απαιτεί  η Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009  καθώς και το Σχέδιο Συμμόρφωσης της ΛΑΡΚΟ  με Α.Π. 2226, 20-9-11 του ΥΠΕΚΑ

8.            Ένταξη του ποταμού  Κηρέα στο μέτρο  στου σχεδίου διαχείρισης με κωδικό  RBD07_ΟΜ09_096 που αφορά την « θεσμοθέτηση υποχρεωτικού προγράμματος ποιοτικής παρακολούθησης της λειτουργίας των μεταλλείων κατά το πρότυπο παρακολούθησης που εφαρμόζεται στους  ΧΥΤΑ»Ποταμός Κυμασιώτης και άλλοι υγρότοποι του δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

1.            Να συμπεριληφθεί  ο Κυμασιώτης  ( LAT:  38°47'44.08"N, LON  23°30'1.88"E) και οι άλλοι υγρότοποι (Εκβολές Αλμυρού ποταμού, Βάλτος στην Κρύα Βρύση  40 στρέμματα με κωδ. WWF EUB16, Τεχνητές Λίμνες Γεροπόταμου στο Τρούπι, 40 στρέμματα  με κωδ. ΕΚΒΥ GR242272/ WWF EUB15  και Λίμνες Παρασκευορέματος  με  κωδικό  WWF EUB20) ) στο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της  Α. Στερεάς Ελλάδας  (από τους χάρτες της Γεωργικής Υπηρεσίας ,του μητρώου του  Εθνικού Κέντρου Βιοτόπων και Υγροτόπων και  του μητρώου υγροτόπων της WWF)

2.            Ένταξη των υγροτόπων (εκβολές Κυμασιώτη με  κωδικό WWF EUB19, Εκβολές Αλμυρού ποταμού-Βάλτος στην Κρύα Βρύση  με κωδ. WWF EUB16, Τεχνητές Λίμνες Γεροπόταμου στο Τρούπι, κωδ. ΕΚΒΥ GR242272/ WWF EUB15  και Λίμνες Παρασκευορέματος  με  κωδικό  WWF EUB20)   στο νέο «φορέα διαχείρισης υγροτόπων  έκτος Νατούρα» ( μέτρο με κωδικό  RBD07_ΒΜ0205_065)του προβλέπει το Σχέδιο Διαχείρισης  Υ.Π.

3.            Ένταξη των υγροτόπων (εκβολές Κυμασιώτη με  κωδικό WWF EUB19, Εκβολές Αλμυρού ποταμού-Βάλτος στην Κρύα Βρύση  με κωδ. WWF EUB16, Τεχνητές Λίμνες Γεροπόταμου στο Τρούπι, κωδ. ΕΚΒΥ GR242272/ WWF EUB15  και Λίμνες Παρασκευορέματος  με  κωδικό  WWF EUB20)   στο μέτρο «Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιότοπων» (μέτρο με κωδικό RBD07_ΣΜ07_119)

4.            Ένταξη των  υγροτόπων (εκβολές Κυμασιώτη με  κωδικό WWF EUB19, Εκβολές Αλμυρού ποταμού-Βάλτος στην Κρύα Βρύση  με κωδ. WWF EUB16, Τεχνητές Λίμνες Γεροπόταμου στο Τρούπι, κωδ. ΕΚΒΥ GR242272/ WWF EUB15  και Λίμνες Παρασκευορέματος  με  κωδικό  WWF EUB20)στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών του άρθρου 6, Π.Δ.51/2007 της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων.Παράνομος ενεργός ΧΑΔΑ Μαντουδίου  και η  Ε.Ε.Λ.  Μαντουδίου (βιολογικός Καθαρισμός)


1.            Καταγραφή  του ενεργού ΧΑΔΑ Παρασκευορέματος και ένταξη του στο  μέτρο με κωδικό  RBD07_ΟΜ10_101. Στην θέση Παρασκευορεμα Μαντουδίου λειτουργεί παράνομος ΧΑΔΑ ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο διαχείρισης.  Θα πρέπει να καταγραφεί η ύπαρξη του, να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις του στους παρακείμενους υδάτινους πόρους (υδροφορέας Μαντουδίου, ποταμός Κηρέας και Λίμνες Παρασκευορέματος) και να ενταχτεί στο μέτρο  του Αχεδίου Διαχείρισης Υ.Π.  με κωδικό  RBD07_ΟΜ10_101 (που αφορά  «Κλείσιμο και αποκατάσταση ενεργών ΧΑΔΑ Υδατικού Διαμερίσματος  Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας»)


2.            Καταγραφή και ένταξη της Ε.Ε.Λ.  Μαντουδιου στα μέτρα  με κωδικούς RBD07_ΟΜ09_098, RBD07_ΟΜ10_102  και RBD07_ΟΜ10_102 του Σχεδίου διαχείρισης Υ.Π.. Στην θέση Δαφνοπόταμος Μαντουδιου  λειτουργεί Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ  του οποίου η ΑΕΠΟ έχει δημοσιευτεί στο Διαύγεια (με ΑΔΑ 4ΙΞ6ΕΑ-0). Η ΕΕΛ δεν συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο διαχείρισης Υ.Π.  Εκτός από τη καταγραφή της,  ζητάμε ένταξης της στα παρακάτω μέτρα(1)  Μέτρο  RBD07_ΟΜ09_098  που αφορά  την «καταχώρηση λειτουργικών δεδομένων από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ», (2)  Μέτρο  RBD07_ΟΜ10_102 που αφορά  τον « Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων» και (3) Μέτρο  RBD07_ΟΜ10_103 που αφορά  την « κατάρτιση περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης της ιλύος από  εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.