Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Η απόφαση του Δήμου για τον αγωγό φυσ. αερίου


 
Από το πρακτικό της αρίθμ. 4 / 18-2-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Νο 39 /2013
Θ Ε Μ Α : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αγωγού
Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ-ΛΑΡΥΜΝΑ-ΜΑΝΤΟΥΔΙ»
Στέφου Κυριακή ,Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Κατσούρας Δημήτριος ,Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Μπρατζίκου – Χριστοδούλου Άννα ,Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου


1. Να απορριφθεί η χάραξη ως έχει στα διοικητικά όρια του Δήμου
Μαντουδίου Λίμνης-Αγ. Αννας και ιδιαίτερα το τμήμα του αγωγού που
διέρχεται μέσα από τις αγροτικές εκτάσεις Μαντουδίου-Κηρίνθου-Ζωοδ.
Πηγής-Φαράκλας - Μετοχίου –Σπαθαρίου-Καλυβίων.

2. Να αναζητηθούν άλλες διαδρομές προκειμένου να αποφευχθούν οι
επιπτώσεις από την διέλευση του αγωγού στις γεωργικές καλλιέργειες και στις
ιδιοκτησίες των δημοτών. Ενδεικτικά αναφέρεται προς διερεύνηση η διαδρομή Ξυδόνερο, Αρχάγγελος,
Κολόνα-Μπαμπάκα, Αγ.Σωτήρα, Σκολούμα, Τριανταφυλλόραχη,
Μετάνοια-Χαβαρι, Μακρυρεμα, Μποροδήμα, Πηγαδάκι-Κουβέλια ,Τσίγκα ,
Καβούκι, Πύργος, Φούρνοι.

3.Η νέα ΜΠΕ με την νέα προτεινόμενη χάραξη να επανέλθει ξανά για
διαβούλευση και γνωμοδότηση από το δημοτικό συμβούλιο Δήμου
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας

Ολη η αποφαση απο το ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κύριοι σύμβουλοι, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης
Στερεάς Ελλάδας μας κοινοποίησε την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
για το έργο «Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ-
ΛΑΡΥΜΝΑ-ΜΑΝΤΟΥΔΙ» για ενημέρωση μας.
Λαμβάνοντας υπόψη την διαδρομή που θα ακολουθήσει ο αγωγός στα
διοικητικά όρια του Δήμου μετά και την παρουσίαση από τους υπεύθυνους
του Διαχείριση Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε(ΔΕΣΦΑ) ,κα
Ευαγγελακοπούλου Δήμητρα,κα Χαρδαλιά Γενοβέφα και Νιάρχου Φαίη,
προκύπτει ότι η διαδρομή των αγωγών ακολουθεί τελείως λαθεμένη πορεία
αφού στο μεγαλύτερο κομμάτι του διασχίζει αγροκτήματα των κατοίκων της
περιοχής Μαντουδίου-Κηρίνθου – Ζωοδ.Πηγής -Φαράκλας- Μετοχίου –
Σπαθαρίου-Καλυβίων, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στους
μικροϊδιοκτήτες αγρότες της περιοχής.
Ακούγοντας και τις αντιδράσεις των παραγωγών της περιοχής μας είναι
φανερό ότι οι υπεύθυνοι της σύνταξης της συγκεκριμένης μελέτης δεν έλαβαν
υπόψη τους τις απόψεις των κατοίκων και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.
Οι μελετητές δυστυχώς καμία επαφή δεν είχαν μέχρι σήμερα ,ούτε ίχνος
συνεργασίας με τον Δήμο και τη τοπική Κοινωνία για την χάραξη της
διαδρομής του αγωγού φυσικού αερίου.
Για όλα τα ανωτέρω πρόταση μου είναι να απορριφθεί η χάραξη ως έχει στα
διοικητικά όρια του Δήμου μας και ιδιαίτερα το τμήμα του αγωγού που
διέρχεται μέσα από τις αγροτικές εκτάσεις που προανέφερα και να
διερευνηθούν άλλες διαδρομές προκειμένου να αποφευχθούν οι επιπτώσεις
στις γεωργικές καλλιέργειες και στις ιδιοκτησίες των δημοτών.
Ενδεικτικά αναφέρω την διαδρομή από τις θέσεις Ξυδόνερο ,Αρχάγγελος,
Κολόνα-Μπαμπάκα, Αγ.Σωτήρα, Σκολούμα, Τριανταφυλλόραχη, Μετάνοια-
Χαβαρι, Μακρυρεμα, Μποροδήμα, Πηγαδάκι-Κουβέλια ,Τσίγκα , Καβούκι,
Πύργος, Φούρνοι. Η προτεινόμενη διαδρομή διέρχεται από δημόσιες δασικές
εκτάσεις. είναι συντομότερη της αρχικής χάραξης της ήδη υπάρχουσας
μελέτης και αποφεύγει καλλιέργειες και ιδιοκτησίες.
Η μελέτη με την νέα προτεινόμενη χάραξη να υποβληθεί εκ νέου για
ενημέρωση και συζήτηση από το δημοτικό συμβούλιο.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη του:
α) την υποβληθείσα μελέτη
β) την εισήγηση του κ. Δημάρχου
γ) τις γνώμες των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων, που είναι:
Λιαγκάκης Ευστάθιος: Δεν έχουμε δει μελέτη για να μπορούμε να εκφράσουμε
άποψη, Φαίνονται όμως ξεκάθαρα τα προβλήματα που πρόκειται να
αντιμετωπίσουμε στο Μαντούδι.
Τι πρόκειται να κερδίσουν οι κάτοικοι της περιοχής;
Θέσεις εργασίας ή απλά ρύπους ;
Γιατί να επιτρέψουμε να γίνει ένας αγωγός που θα φέρει μόνο κακά στην
περιοχή όπου θα περάσει.
Το ποσό που θα αποζημιωθούν τα χωράφια δεν μας αφορά αφού από τα
χωράφια ζούμε.
Ο αγΜια μονάδα 1160 ΜΒ μας κάνει το δεύτερο ενεργειακό κόμβο στην Ελλάδα
με μεγάλη συσσώρευση σε άζωτο.
Επειδή στην πρόταση κ.Δημάρχου ελλοχεύει ο κίνδυνος να ερμηνευθεί ότι
γνωμοδοτούμε θετικά προτείνω να μην περάσει αγωγός φυσικού αερίου για
το Κυμάσι.
Η όποια χάραξη κρύβει πολλές παγίδες.
Παναγιώτου Κων/νος: Πρώτα θα περάσει η μελέτη από την επιτροπή
Διαβούλευσης και μετά να έρθει στο δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης
Κουτσουράς Σταύρος: Καθ΄ ότι δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της
διαβούλευσης στα θεσμοθετημένα όργανα που είναι η Επιτροπή
Διαβούλευσης του Δήμου μας ,σε συνδυασμό με το ότι δεν προκύπτει όφελος
από το συγκεκριμένο έργο για την περιοχή μας, αντίθετα θα δημιουργήσει
προβλήματα στους μικρογαιοκτήμονες προτείνω να επανέλθει στο δημοτικό
συμβούλιο αφού προηγηθεί η διαβούλευση στην Επιτροπή Διαβούλευσης του
Δήμου με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων. Γι αυτούς τους
λόγους ψηφίζω παρών.
Στεργίου Ιωάννης: Η προτεινόμενη χάραξη του ΔΕΣΦΑ για την διέλευση του
αγωγού φυσικού (Φ.Α) εντός των ορίων του Δήμου μας καλύπτει μία
απόσταση της τάξης των είκοσι (20) χιλιομέτρων εκ των οποίων τα δέκα (10)
χιλ. οδεύουν σε δασώδη έκταση τα δε υπόλοιπα δέκα (10) διέρχονται από γη
υψηλής παραγωγικότητας και γη με οικοπεδική αξία. Εκείνο που έχει σημασία και πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη είναι οι
περιορισμοί που τίθενται κατά την διαδρομή όδευσης του αγωγού όπως:
α) Σε ζώνη πλάτους 8μ (4μ μέτρων αριστερά και 4μ δεξιά από τον άξονα του
αγωγού) δεν επιτρέπεται κάθε είδους υπόγεια εγκατάσταση, η τοποθέτηση
παράλληλα ή κάθετα κάθε είδους σωληνώσεων, οι οποίες απαιτούν εκσκαφή
πάνω από 0,5 μ., η ανόρυξη φρεάτων ή τάφρων, η δημιουργία νέων
αγροτικών οδών, η φύτευση δένδρων των οποίων το ριζικό σύστημα εισχωρεί
σε βάθος μεγαλύτερο 0,60 μ., καθώς και η αλλοίωση της μορφολογίας της
επιφάνειας του εδάφους με οποιονδήποτε τρόπο, και
β) Σε ζώνη πλάτους 40 μ (20 μ αριστερά και 20 μ δεξιά από τον άξονα του
αγωγού) δεν επιτρέπεται κάθε είδους δόμηση ακινήτων είτε αυτά ευρίσκονται
εντός, είτε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.
Με βάση λοιπόν τους παραπάνω περιορισμούς δεν είναι δυνατόν να
δεχθούμε την προτεινόμενη χάραξη του ΔΕΣΦΑ. Οι μελετητές – εκπρόσωποι
του ΔΕΣΦΑ που βρίσκονται στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τις προτάσεις του Δήμου, των
αγροτών, των φορέων και των πολιτών και να μελετήσουν μια διαφορετική
χάραξη – διαδρομή του αγωγού, ώστε να αποφευχθεί κάθε επίπτωση τόσο
στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όσο και στην οικιστική ανάπτυξη της περιοχής
και η νέα μελέτη να επανέλθει για διαβούλευση και γνωμοδότηση από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Να απορριφθεί η χάραξη ως έχει στα διοικητικά όρια του Δήμου
Μαντουδίου Λίμνης-Αγ. Αννας και ιδιαίτερα το τμήμα του αγωγού που
διέρχεται μέσα από τις αγροτικές εκτάσεις Μαντουδίου-Κηρίνθου-Ζωοδ.
Πηγής-Φαράκλας - Μετοχίου –Σπαθαρίου-Καλυβίων.
2. Να αναζητηθούν άλλες διαδρομές προκειμένου να αποφευχθούν οι
επιπτώσεις από την διέλευση του αγωγού στις γεωργικές καλλιέργειες και στις
ιδιοκτησίες των δημοτών. Ενδεικτικά αναφέρεται προς διερεύνηση η διαδρομή Ξυδόνερο, Αρχάγγελος,
Κολόνα-Μπαμπάκα, Αγ.Σωτήρα, Σκολούμα, Τριανταφυλλόραχη,
Μετάνοια-Χαβαρι, Μακρυρεμα, Μποροδήμα, Πηγαδάκι-Κουβέλια ,Τσίγκα ,
Καβούκι, Πύργος, Φούρνοι.
3.Η νέα ΜΠΕ με την νέα προτεινόμενη χάραξη να επανέλθει ξανά για
διαβούλευση και γνωμοδότηση από το δημοτικό συμβούλιο Δήμου
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας
Μειοψηφούντων των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων :
Μουστάκας Νικόλαος : Δηλώνω παρών
Παναγιώτου Κων/νος : Δηλώνω παρών
Κουτσουράς Σταύρος : Δηλώνω παρών
Κατσούρας Δημήτριος :Δεν ψηφίζω
Περήφανος Ιωάννης: Όπως είναι η μελέτη είμαι αρνητικός
Χατζής Ανδρέας :Συμφωνώ με την άποψη του κ. Περήφανου Ιωάννη
Γιαννιός Κων/νος: Δεν ψηφίζω
Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η
συνεδρίαση .
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Η Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γιαννιός Κων/νος
Δράκος Ιωάννης
Κανελλόπουλος Ιωάννης
Καντζούρας Ιωάννης
Κουτσουράς Σταύρος
Λεοντής Αθανάσιος
Λιαγκάκης Ευστάθιος
Μουστάκας Νικόλαος
Barrett Anthony
Παναγιώτου Κων/νος
Περήφανος Ιωάννης
Ριτσώνης Άγγελος
Στάμου Ιωάννης
Στεργίου Ιωάννης
Τσούμαρης Αθανάσιος
Φραγκογιαννάκης Κων/νος
Χατζής Ανδρέας
Ακριβές απόσπασμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.