Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.050.000 ευρώ,για χρηματοδότηση στην Πρόσκληση 47 της ΕΕΤΑΑ.

"ολοκληρωμένη μελέτη, ένα ώριμο έργο, η χρηματοδότηση του οποίου 
θα αλλάξει ριζικά, θα αναβαθμίσει και θα αναδείξει 
την είσοδο και το Ιστορικό Κέντρο του Μαντουδίου."
 1.Διαμόρφωση πλατείας «Δημαρχείου».
2.Ανάπλαση κεντρικής πλατείας «Μεταλλωρύχων» Μαντουδίου και πλακόστρωση τμήματος οδού Σόλωνος (ο δρόμος πίσω από τοΜνημείο Ηρώων της πλατείας).
3.Διαμόρφωση πλατείας «Μεγάλης Οικίας Βουδούρη» και των δύο πεζόδρομων που οδηγούν σε αυτή.
4.Πλακόστρωση τμημάτων των οδών Αγίου Ιωάννη Θεολόγου,Αθανάσιου Διάκου, Μεταλλωρύχων και Αχιλλέως. (ο δρόμο έμπροσθεν της κεντρικής πλατείας, και οι δρόμοι που την
περιβάλλουν)

Η πρόεδρος εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
« Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας διαθέτει τη Μελέτη
"ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ
ΒΟΥΔΟΥΡΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ)"
που περιλαμβάνει τα
επιμέρους έργα
:
1.Διαμόρφωση πλατείας «Δημαρχείου».
2.Ανάπλαση κεντρικής πλατείας «Μεταλλωρύχων» Μαντουδίου και
πλακόστρωση τμήματος οδού Σόλωνος
(ο δρόμος πίσω από το
Μνημείο Ηρώων της πλατείας).
3.Διαμόρφωση πλατείας «Μεγάλης Οικίας Βουδούρη» και των δύο
πεζόδρομων που οδηγούν σε αυτή.
4.Πλακόστρωση τμημάτων των οδών Αγίου Ιωάννη Θεολόγου,
Αθανάσιου Διάκου, Μεταλλωρύχων και Αχιλλέως.
(ο δρόμο
έμπροσθεν της κεντρικής πλατείας, και οι δρόμοι μπου την
περιβάλλουν)
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του έργου ανέρχεται στα 1.047.048,46 ευρώ
και
περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις,
γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου 18%, απρόβλεπτες εργασίες 15%,
υπογειοποίηση καλωδίων ΔΕΗ & ΦΠΑ 23%
Τα υλικά που προτείνονται στη μελέτη υπηρετούν την ανάδειξη και διατήρηση
της παραδοσιακότητας και ταυτόχρονα το σεβασμό προς το περιβάλλον.


Επίσης η δημιουργία χώρων άνεσης (θερμικής και χωρικής) αποτελεί
σημαντικό παράγοντα στο σχεδιασμό.
Στις προτεινόμενες λιθοδομές, προτιμάται η χρήση τοπικού λίθου, η οποία θα
συντελέσει και στη βέλτιστη εναρμόνιση της παρέμβασης με την περιοχή. Στα
δάπεδα που προτείνονται τα υλικά θα έχουν υποστεί επεξεργασία ώστε να
χαρακτηρίζονται ψυχρά (κυβόλιθοι, μάρμαρα). Όπως φαίνεται και στο
σχεδιάγραμμα σκοπός των ψυχρών υλικών είναι η ανακούφιση τους θερινούς
μήνες με μείωση της μεταδιδόμενης θερμοκρασίας. Με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη παραμονή των κατοίκων στους δημόσιους
υπαίθριους χώρους αλλά και το περιβάλλον είναι πιο φιλόξενο και για τους
επισκέπτες.
Πρόκειται για μια
ολοκληρωμένη μελέτη, ένα ώριμο έργο, η χρηματοδότηση
του οποίου θα αλλάξει ριζικά, θα αναβαθμίσει και θα αναδείξει την είσοδο και
το Ιστορικό Κέντρο του Μαντουδίου.
Την τρέχουσα περίοδο είναι «ανοιχτή»
η πρόσκληση 47,
του ΕΦΔ της
ΕΕΤΑΑ ΑΕ, του
Ε.Π.
«Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-
2013»,
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (05) «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ»
η
οποία χρηματοδοτεί τέτοιες δράσεις.
Δεδομένου ότι 31.12.2013 ολοκληρώνεται η παρούσα χρηματοδοτική
περίοδος
ζητείται η έγκριση του Δ.Σ. για την
υποβολή πρότασης
χρηματοδότησης
του έργου
"
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,
ΣΟΛΩΝΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ)
"
στην πρόσκληση 47/2012
του ΕΦΔ την ΕΕΤΑΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013», Άξονα προτεραιότητας (05) «ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ»
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τα
ανωτέρω και την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Καντζούρα Ιωάννη, ο οποίος
είπε :
« Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Είμαι πολύ υπερήφανος γιατί αυτή η Δημοτική Αρχή, σε περίοδο με
ελάχιστα οικονομικά, κατάφερε να ολοκληρώσει μελέτες σπουδαίων έργων τα
οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να αλλάξουν την όψη και την πορεία
της περιοχής του ΚΗΡΕΑ.
Έτσι,
1.
μετά την χρηματοδότηση της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ προϋπολογισμού 1.000.000 € από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης
2.
Την ολοκλήρωση και υποβολή για χρηματοδότησης της Μελέτης
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΗΡΙΝΘΟΥ στο Υπουργείο Πολιτισμού
3.
Την υποβολή για χρηματοδότηση της Μελέτης ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

4.
Την υποβολή για χρηματοδότηση της ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΠΗΛΙΟΥ
ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε τη μελέτη του έργου «
"
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ»
προϋπολογισμού
1.050.000 ευρώ, το οποίο υποβάλλουμε για χρηματοδότηση
στην Πρόσκληση 47 της ΕΕΤΑΑ.
Πρόκειται για ένα σπουδαίο έργο, που αλλάζει την όψη ολόκληρου του
κέντρου του Μαντουδίου. Περιλαμβάνει:
1. Τη Διαμόρφωση της πλατείας μπροστά από το Δημαρχείο
Κηρέως.
2. Την Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Μαντουδίου
3.
Τη Διαμόρφωση της πλατείας «Μεγάλης Οικίας Βουδούρη» και
των δύο πεζόδρομων που οδηγούν σε αυτή.
4.
Πλακόστρωση τμημάτων των οδών Αγίου Ιωάννη Θεολόγου,
Αθανάσιου Διάκου, Μεταλλωρύχων, Σόλωνος και Αχιλλέως.
(ο
δρόμος που οδηγεί από το Δημαρχείο στη κεντρικής πλατείας, καθώς
και όλους τους δρόμους γύρω από την πλατεία)
Και για αυτή τη μελέτη ζητήσαμε τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές υλικών
και κατασκευών όπως απαιτούν οι εποχές και οι τάσεις του ΕΣΠΑ. Γι’ αυτό και
η μελέτη ονομάζεται ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ, ενισχύοντας από μόνη της τις
πιθανότητες χρηματοδότησης.
Όπως βλέπεται πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μελέτη, που αφορά πολλά
στρέμματα ανάπλασης, ολόκληρου του κέντρου του Μαντουδίου. Καμιά
σχέση, με μικρο - παρεμβάσεις στην πλατεία για εξυπηρέτηση ημετέρων
όπως διέδιδαν κάποιοι ανώνυμοι συκοφάντες.
Για όλους αυτούς τους λόγους αισθάνομαι χαρούμενος και υπερήφανος που
στη θητεία μας καταφέραμε να ολοκληρώσουμε μελέτες σπουδαίων έργων
που είναι θέμα χρόνου να υλοποιηθούν. Θέλω να συγχαρώ και να
ευχαριστήσω το Δήμαρχό μας Ανέστη Ψαρρό και τους συναδέλφους
Αντιδημάρχους και Αιρετούς για τη βοήθεια και την επιμονή να υλοποιηθούν
οι μελέτες, καθώς και τους συνεργάτες μας από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και το
Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου μας για την υλοποίηση και υποβολή
της πρότασης» .
ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την
υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το έργο
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ
ΒΟΥΔΟΥΡΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ) »
στην
Πρόσκληση 47,
του ΕΦΔ
της ΕΕΤΑΑ,
Ε.Π.
«Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013», Άξονας προτεραιότητας (05) «ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ»
.
Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η
συνεδρίαση .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.