Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Στα 15.000 ευρώ ορίστηκε το όριο ακαθάριστων εσόδων, για την τήρηση βιβλίων από τους αγρότες.

Επίσης, στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και όσοι εισέπραξαν επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ.
«1. Απαλλάσσονται, από 1.1.2014, από την υποχρέωση
τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που
υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει, οι
οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχει−
ριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων
παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών,
ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των δεκαπέντε χιλιάδων
(15.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης
κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000).
Σε περίπτωση μη πλήρωσης ενός εκ των ανωτέρω κριτη−
ρίων, εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και οι
εν λόγω αγρότες εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό
καθεστώς ΦΠΑ με δυνατότητα μη τήρησης απλογραφικών
βιβλίων, εφόσον δεν ασκείται άλλη δραστηριότητα, για την
οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Όσοι αγρότες
πληρούν ένα από τα κριτήρια αυτά και δεν ασκήσουν την επό−
μενη διαχειριστική περίοδο την αγροτική τους εκμετάλλευση
ούτε δικαιούνται να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης,
δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.
Στην περίπτωση που μέχρι το τέλος της προηγούμενης
διαχειριστικής περιόδου δεν προκύπτει το ύψος των δι−
καιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό
της προπροηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Επί με−
ταβίβασης δε, των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης εντός
της προβλεπόμενης προθεσμίας, η υποχρέωση για τήρηση
βιβλίων και έκδοση στοιχείων καταλαμβάνει τους αγρότες
με εναπομείναντα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης πάνω από
το προβλεπόμενο όριο (5.000 ευρώ και άνω).»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.