Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Tην απόλυτη άρνησή του για το Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Α’ στη θέση Φούρνοι Μαντουδίου απο το Δημοτικό Συμβούλιο. Πολεοδόμηση μόνον εφ΄όσον κριθεί τύπου Β΄ Επιχειρηματικό Πάρκο.


Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας με το αρίθμ. πρωτ. 1912/72229/2014/1-4-2015 έγγραφο της και θέμα «Δημοσιοποίηση πολεοδομικής μελέτης του
Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Α΄Μαντουδίου (ΕΠ.ΠΑ Μαντουδίου)στη θέση Φούρνοι
Μαντουδίου, Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας, ΠΕ Ευβοίας» μας στέλνει φάκελο της αναφερόμενης στο θέμα πολεοδομικής μελέτης του Επιχειρησιακού Πάρκου Τύπου Α΄ Μαντουδίου (ΕΠ.Π.Α Μαντουδίου) στη θέση Φούρνοι Μαντουδίου ,Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας ,Π.Ε
Εύβοιας, για την τήρηση τη διαδικασίας δημοσιοποίησης της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3982/11 ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011) Ν.2545/97 και της ΚΥΑ Φ/Α15/3/2226/170/12(ΦΕΚ 583/Β/2-3-12) και ζητάει να ενεργήσουμε σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 της αναφερόμενης ΚΥΑ
(γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου, αποστολή ενστάσεων κλπ)
Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας με το αρίθμ. πρωτ. 5128/15-5-2015 έγγραφο της απευθύνεται στο δημοτικό συμβούλιο και αναφέρει τα εξής:

«Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου και μετά από τη δημοσιοποίηση που κάναμε της ανωτέρω μελέτης σας διαβιβάζουμε τη μελέτη και σας ενημερώνουμε τα εξής:
Η τεχνική μας Υπηρεσία λαμβάνοντας υπ’ όψη: την υπ’αριθμ.206/2014 απόφαση του Δ.Σ. περί ακύρωσης της ΚΥΑ για ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Α’ στη θέση Φούρνοι Μαντουδίου του Δήμου μας και στήριξη Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β’ , την υπ’αριθμ.238/2014 απόφαση Δ.Σ. όπου διατυπώνονται ξεκάθαρα οι απόψεις του σώματος για απόρριψη της πρότασης ΕΠ.ΠΑ. τύπου Α’ και στήριξη ΕΠ.ΠΑ. τύπου Β’ στο Β1 στάδιο της μελέτης ΓΠΣ Κηρέως, καθώς και τις απόψεις της μελετήτριας που εναρμονίζονται με τις απόψεις του Δ.Σ., έχει διαμορφώσει την άποψη ότι το προτεινόμενο ΕΠ.ΠΑ. τύπου Α’ είναι απόλυτα ασύμβατο με όλες τις χρήσεις στην περιοχή δεδομένου ότι πουθενά στο Δήμο μας δεν υφίστανται Βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χρίζουν χωροθέτησης σε βιομηχανικό υποδοχέα υψηλής όχλησης αλλά αντίθετα όλες οι υφιστάμενες Βιοτεχνίες-Βιομηχανίες είναι χαμηλής όχλησης.
Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο να μην διατυπώσει άποψη επί του τρόπου πολεοδόμησης του υποδοχέα άλλα να επαναλάβει την απόλυτη άρνησή του για το ΕΠ.ΠΑ τύπου Α’».

Στη συνέχεια ο προέδρος του δημοτικού συμβουλίου έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος είπε:

«Υιοθετούμε την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας που συνοψίζεται στις αποφάσεις που έχει πάρει το δημοτικό συμβούλιο και κρίνεται απαραίτητο να μην συμμετέχουμε στην διαβούλευση αυτή για την διαμόρφωση του πολεοδομικού σχεδίου για Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Α’. Οποιαδήποτε
εμπλοκή μας θα είναι αντίθετη με τις προηγούμενες αποφάσεις .Επιμένουμε  στην πολεοδόμηση εφ΄όσον κριθεί τύπου Β΄ Επιχειρηματικό Πάρκο. Είναι μια απόφαση επί τη βάσει των προγενεστέρων. Για ιδιωτική πολεοδόμηση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας,
ενδεχομένως με την μη συμμετοχή μας και την σύμπραξη μας να υπάρχει  διαδικαστικό πρόβλημα στο να γίνει αυτή η ιδιωτική πολεοδόμηση. Είναι ένας  ενισχυτικός παράγοντας στις προηγούμενες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.
Μετά από αυτές τις διευκρινίσεις καλούμαστε να ψηφίσουμε την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας».


Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
2. Την πρόταση του κ. Δημάρχου
3. Τις αρίθμ. 206/2014 και 238/2014 αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας
4. Τις γνώμες των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων, που είναι:

Στεργίου Ιωάννης: Ως δημοτική παράταξη έχουμε πάρει συγκεκριμένη θέση για το θέμα αυτό, οπότε δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι απαγορεύσεις υπάρχουν ,στο ΦΕΚ έχει δημοσιευθεί για την δημιουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας, συνεπώς εμμένουμε στην ίδια θέση.

Παζάρας Βασίλειος: Συμφωνώ με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και του κ. Δημάρχου.

Λιαγκάκης Ευστάθιος: Συμφωνούμε επί της αρχής ότι δεν συμφωνούμε να δημιουργηθεί Πάρκο τύπου Α΄, δηλαδή ΒΙΠΕ ,αλλά δεν συμφωνούμε να προτείνει το δημοτικό συμβούλιο και πάρκο τύπου Β΄, δεν συντρέχει κανένας λόγος,δεν υπάρχουν βιομηχανίες, δεν υπάρχει σχέση στην εξώρυξη του μεταλλείου με την οριοθέτηση Πάρκου στο Κυμάσι.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
· 13 ψήφοι υπέρ (ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κουκουρίκος Ηλίας-Γεωργάκαινα Ελένη-Κατσούρας Δημήτριος-Κουτσουράς Σταύρος-Παληός Ευστράτιος-Αρβανίτης Παναγιώτης-Χαλιούλιας Ιωάννης -Τάρλας Κυριάκος-Δανέλης Ιωάννης-Παναγιώτου Κων/νος-Σεσοντή Μαρία -Παζάρας Βασίλειος-Αλεξίου Δημήτριος
· 7 ψήφοι με την πρόταση κ. Στεργίου( Στεργίου Ιωάννης-Στέφου Κυριακή-Μουργιάς Ιωάννης-Καντζούρας Ιωάννης-Κανελλόπουλος Ιωάννης-Ψαρρού Ελπίδα-Φλώκου –Κωνσταντάκη Σοφία)
· 2 ψήφοι με την πρόταση κ. Λιαγκάκη(Λιαγκάκης Ευστάθιος- Γεωργατζής Ευάγγελος)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να μην διατυπώσει άποψη το δημοτικό συμβούλιο επί του τρόπου πολεοδόμησης του υποδοχέα άλλα να επαναλάβει την απόλυτη άρνησή του για το Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Α’ Μαντουδίου (ΕΠ.ΠΑ Μαντουδίου)στη θέση Φούρνοι Μαντουδίου, Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας, Π.Ε
Ευβοίας.
 Από τα πρακτικά της συνεδρίασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.