Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δήμο μας

Ο  Δήμαρχος  Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
  Γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) ειδικό συνεργάτη, όπως αναφέρεται παρακάτω, ο οποίος θα απασχολείται στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα, όπως :  • Yλοποίηση – Συντονισμός Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων  
  • Αναζήτηση αναπτυξιακών έργων για το Δήμο  
  • Αξιολόγηση – Ωρίμανση– Υλοποίηση έργων του Δήμου
  • Χρηματοδότηση – Παρακολούθηση έργων του Δ ήμου με χρήσησύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων
  • Αναδιοργάνωση – Αξιολόγηση δομών – διαδικασιών του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε ότι
πληρούνται.

2. Πτυχίο ΑΕΙ – ΠΕ Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

3. Γνώση Χειρισμού Η/Υ

4. Εξειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ και ειδικότερα σε θέματα:  Ωρίμανσης Έργων στους τομείς : Ενέργειας, Ύδρευσης -Αποχέτευσης,  Διαχείρισης Απορριμμάτων, Προετοιμασίας Έργων για ωρίμανση και υποβολή τους για χρηματοδότηση (ΕΣΠΑ, Χρηματοδοτικά Εργαλεία Μόχλευσης, κλπ), Αναδιοργάνωσης –Αξιολόγησης δομών και διαδικασιών των υπηρεσιών του  ήμου, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ.

Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ τουλάχιστον δέκα ετών. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
α) Για μεν τους μισθωτούς χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν εναλλακτικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

β) Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.


Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο  ήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Τμήμα  ιαχείρισης Ανθρώπινου  Δυναμικού και  Διοικητικής Μέριμνας (αρμόδιος υπάλληλος κα Χατζή Ευθυμία τηλέφωνο 2227350113), εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο  Δήμαρχος
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.