Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων στο Δήμο μας

Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας,
που εδρεύει στη Λίμνη Εύβοιας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α, παρακάτω στο επισυναπτόμενο αρχείο), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β, παρακάτω στο επισυναπτόμενο αρχείο)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθμ. 76/18.4.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4325/2015), έτους 2016»
6. Την υπ’ αριθμ. 2826/70626/26.4.2016 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
7. Την υπ' αριθμ. 17325/18.5.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί έγκρισης σύναψης δεκαεπτά (17) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
8. Το υπ’ αριθμ. 14876/24.5.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2092/Β΄/21.9.2011) του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1853/Β΄/29.7.2013) και την υπ’ αριθμ. 4961/3.6.2016 βεβαίωση του Δημάρχου του ανωτέρω δήμου περί κενών θέσεων.
10. Την υπ’ αριθμ. 5290/13.6.2016 βεβαίωση της Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.Download this file (ΣΟΧ 1_2016.pdf)ΣΟΧ 1_2016.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.