Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Αξιοποίηση των λιμνοδεξαμενών "Παρασκευορέματος" και "Κακκάβου" για την άρδευση των κάμπων της περιοχής μας

Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας και η παρούσα Δημοτική Αρχή, έχει στο στρατηγικό της σχεδιασμό την συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος της διαχείρισης υδατικών πόρων – επάρκεια αποθεμάτων. 

Στα πλαίσια αυτά θα επιχειρήσει να θέσει τις βάσεις για την υλοποίηση ενός συνολικού σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα διαχειριστικά σχέδια και τις ανάγκες της περιοχής για τα επόμενα 50 χρόνια και την εξασφάλιση στο Δήμο μας της άρδευσης και ύδρευσης με κεντρικό σύστημα δικτύων. Συνεπώς, θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει τόσο τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όσο και τις γνώσεις - εμπειρία μεγάλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, ώστε να ολοκληρώσει αποτελεσματικά την σημαντική αυτή δράση.
Αναλυτικότερα :

• Στην περιοχή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας υφίστανται λιμνοδεξαμενές που δημιουργήθηκαν προ πολλών ετών από την μεταλλευτική δραστηριότητα εξόρυξης λευκολίθου. Οι λιμνοδεξαμενές βρίσκονται στην περιοχή «Κάκκαβος» και στην περιοχή «Παρασκευόρεμα».
• Οι ανωτέρω λιμνοδεξαμενές διατηρούν περίπου σταθερή στάθμη υδάτων σε όλη τη διάρκεια του έτους, οφειλόμενη στον εμπλουτισμό τους από υπόγεια ύδατα. Σε πρώτη εκτίμηση υπολογίζεται ότι ο συνολικός διαθέσιμος όγκος νερού από τους χώρους αυτούς ανέρχεται στα 15.000.000m3 περίπου.
• Ο εκτιμώμενος όγκος νερού είναι παραπάνω από ικανός για να καλύψει πλήρως τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής, την υδροδότηση του Δήμου μας και όχι μόνο, αφού οι ποσότητες είναι εξαιρετικά μεγάλες.
Η εκκίνηση γίνεται με την υποβολή προτάσεων του Δήμου για συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα στο νέο ΠΑΑ 2014-2020.
Το προτεινόμενο έργο άρδευσης αφορά τις γεωργικές περιοχές:
1. Σπαθαρίου - Μετοχίου,
2. Φαράκλας – Ζωοδ.Πηγής,
3. Κρύας Βρύσης Κηρίνθου,
4. Κεχριών – Στροφυλιάς,
5. Μαντουδίου.
Το προτεινόμενο αρδευτικό έργο δύναται να εξελιχτεί τμηματικά ανά αρδευτική περιοχή και ανά λιμνοδεξαμενή με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς που μπορεί να υπάρξουν.
Επιπροσθέτως και σε ότι αφορά την εκτίμηση των συνολικών ωφελημάτων της περιοχής :
• Θα αξιοποιηθεί παραγωγικά στον πρωτογενή τομέα, θα δώσει θέσεις εργασίας για τη συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή και την αντιμετώπιση της ανεργίας που μαστίζει το Δήμο.
• Θα ωφεληθεί με την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, προστατεύοντας το περιβάλλον και τις γεωργικές εκτάσεις με την αποτροπή εισροής υφάλμυρων νερών λόγω υπεράντλησης σε παραθαλάσσιες περιοχές.
Η προτεινόμενη Μελέτη, εστιάζεται :
1. Στην αξιοποίηση του συγκεντρωμένου ύδατος.
2. Στην εκτίμηση - αξιολόγηση της γεωμορφολογικής καταλληλότητας των χώρων αυτών για την μακροχρόνια αποθήκευση και χρησιμοποίηση του νερού.
3. Στην εξέταση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η τροφοδοσία των χώρων αυτών με ύδωρ (απορροές, υπόγειες εισροές κλπ) και να εκτιμηθεί το υδρολογικό – υδρογεωλογικό δυναμικό της περιοχής.
4. Στην εξακρίβωση της ποιότητας του συγκεντρωμένου ύδατος, καθώς και των επικρατούντων περιβαλλοντικών συνθηκών, με τη συνεπακόλουθη αδειοδότηση των έργων.
5. Στην εκτίμηση της δυνατότητας αξιοποίησης των υδάτων και κυρίως στα έργα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.
Παράλληλα και σε συνέχεια των προαναφερομένων, υπάρχει συνολικός σχεδιασμός τόσο σε ότι αφορά το ζήτημα της άρδευσης, όσο και το ζήτημα της ύδρευσης και για το λόγο αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, οι οποίες θα μετατραπούν σε έναν ρεαλιστικό βασικό σχεδιασμό, το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση, ώστε οι δημότες να είναι πλήρως ενήμεροι για τα δεδομένα και τις εξελίξεις που ενδεχόμενα θα έχουν σοβαρές αναπτυξιακές επιπτώσεις στο Δήμο και στη συνέχεια θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.