Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Παύση η νέες εκλογές ζητά ο Δήμαρχος

Ανακοίνωση
Ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου μας ότι, συγκεκριμένοι δημοτικοί σύμβουλοι συνεχίζουν να ΜΗΝ εκτελούν τα καθήκοντά τους με αποτέλεσμα, πέραν των προβλημάτων που δημιουργούν σε βάρος του Δήμου, να θίγεται το δημόσιο συμφέρον, όπως αυτό αναλογεί στο Δήμο μας και τους πολίτες του και να κλονίζεται η ενότητα της τοπικής κοινωνίας.
Ο Δήμαρχος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του παρ.1, του άρθρου 58, του ν.3852/2010, με το αρ.πρωτ.: 5540/12-06-2017 έγγραφό του, ζήτησε από τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών:
α. Να παρέμβει άμεσα, για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, να παυθούν οι υπαίτιοι δημοτικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 237, του ν.3852/2010.

β. Σε διαφορετική περίπτωση και για τους ίδιους σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, να διαλυθεί το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 237, του ν.3852/2010 και να γίνει νέα εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 56, του ν.3852/2010.

Επίσης, ο Δήμαρχος με το ανωτέρω έγγραφό του ζήτησε από τις Δικαστικές Αρχές, την άμεση κατά νόμο συνδρομή τους, με σκοπό την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τη διασφάλιση της ενότητας της τοπικής κοινωνίας.


Λίμνη, 15/06/2017

Ο Δήμαρχος

Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Χρήστος Καλυβιώτης
..........................................................................................................................................................
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λίμνη, 12 Ιουνίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 5540
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Λίμνη Εύβοιας
Ταχ.
Κώδικας
: 340 05 - ΛΙΜΝΗ
Πληροφορίες : Δήμαρχος
Τηλ. : 22270 31603
FAX : 22270 31012
e-mail : athmatha@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: 1. κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη
Υπουργό Εσωτερικών
Σταδίου 27, Τ.Κ.: 101 83 Αθήνα
(φαξ: 2131364401)
2. κ. Νικόλαο Ντίτορα
Συντονιστή και
Ελεγκτή Νομιμότητας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,
Ελ. Βενιζέλου & Βελισσαρίου 2
341 00 Χαλκίδα
ΚΟΙΝ: κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Χαλκίδας
341 00 Χαλκίδα

Θέμα: «Ύστατη έκκληση προς τις αρμόδιες Διοικητικές Αρχές, να
εφαρμόσουν έγκαιρα το νόμο, για σοβαρούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, σύμφωνα με τα άρθρα 237 & 56, του ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87Α/07-06-2010)»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Έχοντας υπόψη:
α. Την όλη κατάσταση που παράνομα, μεθοδευμένα και με δόλο, έχει
δημιουργηθεί και επικρατεί στο Δήμο μας τα δύο (2) τελευταία χρόνια και
είναι γνωστή στις υπηρεσίες του Υπουργείου σας και στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
β. Την παράνομη και με δόλο καθυστέρηση ψήφισης του Προϋπολογισμού του
Δήμου, για δεύτερη συνεχή χρονιά, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επιβληθεί ο
νόμος για το σωφρονισμό των επίορκων δημοτικών συμβούλων, που έχουν
καταγγελθεί έγκαιρα και ονομαστικά.
[1]
γ. Τις ευθύνες των αρμοδίων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας που δεν εφάρμοσαν το νόμο και δεν προστάτεψαν το Δήμο μας και
τους πολίτες του.
δ. Την με αρ.πρωτ.: οικ. ΕΜΠ11/30-03-2017 αναφορά Δημάρχου, που
παρελήφθη από το Υπουργείο σας με αρ.πρωτ.: EMΠ:127/30-03-2017
(συνημμένο 1), στην οποία αναφέρονται οι παράνομες πράξεις και
παραλήψεις συγκεκριμένων Δημοτικών Συμβούλων, χωρίς μέχρι σήμερα να
υπάρχει αποτέλεσμα στην απόδοση ευθυνών.
ε. Την καθυστέρηση ψήφισης του προϋπολογισμού έτους 2017, κατά παράβαση
για δεύτερη συνεχή χρονιά του άρθρου 77, του ν.4172/2013, με σοβαρότατες
συνέπειες σε βάρος της λειτουργίας του Δήμου, της εξυπηρέτησης των πολιτών,
της Δημόσιας Υγείας, του περιβάλλοντος και της πολιτικής προστασίας.
στ. Το γεγονός ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017, ο Δήμος μας
υπολειτουργούσε και κάλυπτε μόνο τις αναγκαίες υποχρεωτικές δαπάνες,
σύμφωνα με τα άρθρα 158 & 160, του ν.3463/2006, εξαιτίας της ΜΗ
έγκαιρης ψήφισης από το Δημοτικό Συμβούλιο του προϋπολογισμού έτους
2017.
ζ. Το γεγονός ότι μετά την πάροδο του πρώτου τριμήνου του έτους 2017,
απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη από το Δήμο μας, πλην των
αποδοχών προσωπικού, την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών
εισφορών, τα προνοιακά επιδόματα και τα επιδόματα ένδειας, σύμφωνα με την
παρ.2, του άρθρου 160, του ν.3463/2006, όπως ισχύει σήμερα, με
αποτέλεσμα ο Δήμος μας ουσιαστικά να ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ και να ΜΗ μπορεί
να συλλέξει ούτε τα οικιακά απορρίμματα λόγω απαγόρευσης προμήθειας
καυσίμων για τα απορριμματοφόρα οχήματα, εξαιτίας της ΜΗ έγκαιρης
ψήφισης από το Δημοτικό Συμβούλιο του προϋπολογισμού έτους 2017, με ότι
συνεπάγεται κυρίως σε βάρος της Δημόσιας Υγείας.
η. Το γεγονός ότι από συγκεκριμένους Δημοτικούς Συμβούλους και κυρίως από
τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ανδρέα Χατζή αγνοήθηκε πλήρως
για δεύτερη συνεχή χρονιά το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με
αρ.πρωτ: οικ.1467/18-01-2016 (συνημμένο 2), με το οποίο επισημαίνονται
και οι πειθαρχικές ευθύνες από τη ΜΗ έγκαιρη ψήφιση του προϋπολογισμού.
θ. Το γεγονός ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
αγνόησε για δεύτερη συνεχή χρονιά, το ανωτέρω με αρ.πρωτ.: οικ.1467/18-
01-2016 (συνημμένο 2) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και δεν
εφάρμοσε το νόμο για το σωφρονισμό των επίορκων Δημοτικών Συμβούλων, με
αποτέλεσμα να ΜΗ λειτουργεί ομαλά και νόμιμα το Δημοτικό Συμβούλιο, η
Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με ότι συνεπάγεται σε
βάρος των συμφερόντων του Δήμου και των πολιτών.
ι. Το γεγονός ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας δεν
εφάρμοσε το νόμο και δεν προστάτεψε την ομαλή λειτουργία του Δήμου, ως
όφειλε, με αποτέλεσμα το Υπουργείο Εσωτερικών να αποστείλει το με
αρ.πρωτ.: ΕΜΠ:68/07-05-2017 έγγραφό του. (συνημμένο 3)
ια. Την χωρίς ημερομηνία επιστολή δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας, που
κατατέθηκε στο Δήμο μας και έλαβε αρ.πρωτ. 6193/05-06-2015, στην οποία
μεταξύ των άλλων αναφέρεται: «Εμείς όλοι που αγωνιστήκαμε να σε εκλέξουμε
Δήμαρχο, δηλώνουμε ότι δεν μπορούμε να συνεργασθούμε άλλο μαζί σου και
[2]
είναι στη δική σου κρίση, προκειμένου να μην βρεθούμε σε διοικητικό αδιέξοδο,
να επιλέξεις τι θα κάνεις για το καλό του Δήμου μας.» (συνημμένο 4)
ιβ. Το με αρ.πρωτ. 3692/05-05-2017 έγγραφο Δημάρχου, (συνημμένο 5) με
θέμα: «Πρόσκληση για συνάντηση των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας
με το Δήμαρχο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας» και με σκοπό
να γίνει συζήτηση προκειμένου ο Δήμος μας να αποκτήσει Δημοτικό
Συμβούλιο της πλειοψηφίας, όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά οκτώ (8)
δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας δεν ανταποκρίθηκαν και δεν
προσήλθαν ούτε για συζήτηση.
ιγ. Την από 10/05/2017 επιστολή των οκτώ (8) δημοτικών συμβούλων της
πλειοψηφίας, που κατατέθηκε στο Δήμο μας και έλαβε αρ.πρωτ. 3903/10-05-
2017, (συνημμένο 6) στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρεται: «…… να
προβείτε στην άρση του Διοικητικού αδιεξόδου που έχετε επιφέρει στο Δήμο.…».
ιδ. Το με αρ.πρωτ. 4173/19-05-2017 έγγραφο Δημάρχου (συνημμένο 7) προς
τους οκτώ (8) δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας με θέμα: «Εξασφάλιση
ομαλής λειτουργίας του Δήμου», χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει ανταπόκριση
και ενδιαφέρον για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Δήμου, όπως ο
νόμος προβλέπει.
και
1. Επειδή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας δεν
προστάτεψε, ως όφειλε, το Δημόσιο συμφέρον, όπως αυτό αναλογεί στο Δήμο
μας και τους πολίτες του.
2. Επειδή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας δεν
εφάρμοσε το άρθρο 237, του ν.3852/2010, για την προστασία του δημοσίου
συμφέροντος από τους συγκεκριμένους Δημοτικούς Συμβούλους που έχουμε
έγκαιρα καταγγείλει.
3. Επειδή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας δεν
ανταποκρίθηκε στις νόμιμες υποχρεώσεις της για τη διασφάλιση της ομαλής
και νόμιμης λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με ότι συνεπάγεται σε βάρος
των συμφερόντων του Δήμου και των πολιτών του.
4. Επειδή δεν εφαρμόστηκε ο νόμος (άρθρα 232, 233 & επ. του ν.3852/2010)
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για τον
σωφρονισμό των επίορκων – παρανομούντων, συγκεκριμένων Δημοτικών
Συμβούλων του Δήμου μας.
5. Επειδή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας δεν έχει
προχωρήσει, ως οφείλει, στη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών στους
Δημοτικούς Συμβούλους που έχουμε καταγγείλει συγκεκριμένα με αναφορές
που περιλαμβάνονται στην με αρ.πρωτ.: ΕΜΠ11/30-03-2017 αναφορά
Δημάρχου (συνημμένο 1), με αποτέλεσμα ο Δήμος να συνεχίζει να έχει
σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του από συγκεκριμένους επίορκους
Δημοτικούς Συμβούλους που εμποδίζουν τη λειτουργία του Δημοτικού
Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
6. Επειδή οκτώ (8) συγκεκριμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας που
υπογράφουν την (ιγ) επιστολή δεν ανταποκρίθηκαν στα (ιβ) και (ιδ) έγγραφα
[3]
Δημάρχου για συζήτηση και εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Δήμου,
όπως ο νόμος προβλέπει.
7. Επειδή ο Δήμος μας και οι πολίτες του δεν μπορεί να είναι όμηροι των
παράνομων πράξεων και παραλήψεων συγκεκριμένων Δημοτικών Συμβούλων,
που έχουμε καταγγείλει εγγράφως και επίσης των παράνομων παραλήψεων
των αρμοδίων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
8. Επειδή οι πολίτες, οι επαγγελματίες, οι καταστηματάρχες, οι επιχειρηματίες,
οι συνεργάτες (δικηγόροι, λογιστές, κ.λ.π.) και οι πιστωτές στο Δήμο μας είναι
αγανακτισμένοι από την παράνομη και παράλογη συμπεριφορά
συγκεκριμένων Δημοτικών Συμβούλων.
9. Επειδή πέραν από την προστασία του δημοσίου συμφέροντος επιβάλλεται να
προστατευτεί και η κοινωνική συνοχή στο Δήμο μας από την προκλητικά
παράνομη και παράλογη συμπεριφορά συγκεκριμένων Δημοτικών
Συμβούλων.
10. Επειδή ουσιαστικά ο Δήμος μας ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, όπως ο
νόμος προβλέπει για την εξασφάλιση της κυβερνησιμότητας προς όφελος των
πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος.
Κύριε Υπουργέ,
Σας παρακαλούμε να κάνετε δεκτή την ύστατη αυτή έκκλησή μας και στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να παρέμβετε άμεσα, για σοβαρούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, να παυθούν οι υπαίτιοι δημοτικοί σύμβουλοι,
σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 237, του ν.3852/2010.
Σε διαφορετική περίπτωση και για τους ίδιους σοβαρούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, παρακαλούμε να ενεργήσετε, σύμφωνα με την παρ.2, του
άρθρου 237, του ν.3852/2010, να διαλυθεί το δημοτικό συμβούλιο και να
γίνει νέα εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 56, του ν.3852/2010.
Πέραν των ανωτέρω, η αιτούμενη εφαρμογή των άρθρων 237 & 56, του
ν.3852/2010 κρίνεται άκρως αναγκαία και κατεπείγουσα για την εξασφάλιση,
σύμφωνα με το νόμο, της ομαλής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, της
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κυρίως για την
προάσπιση των τοπικών συμφερόντων και τη διασφάλιση της ενότητας της τοπικής
κοινωνίας με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας,
σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 58, του ν.3852/2010.
Επίσης, παρακαλούμε θερμά τις Δικαστικές Αρχές που απευθυνόμαστε,
για την άμεση κατά νόμο συνδρομή τους, με σκοπό την προστασία του
δημόσιου συμφέροντος και τη διασφάλιση της ενότητας της τοπικής
κοινωνίας.
Με εκτίμηση,
O Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.