Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

1912- Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη περιοχή μας.


-Η Βορειοκεντρική Εύβοια στις αρχές του περασμένου αιώνα
-Επίσκεψη στα μεταλλεία λευκόλιθου και ομιλία στη πλατεία Μαντουδίου 

-Συνάντηση με τον Φραγκ Νόελ Μπαίκερ - Σφοδρό επεισόδιο μεταξύ των δύο ανδρών.  

Του Χρήστου Παπαστάμου, Συν. Δασκάλου - Αγία Άννα 

H συνάντηση αυτή έγινε την 3η Ιουνίου 1912 ημέρα Κυριακή και η αιτία του σφοδρού επεισοδίου που έγινε μεταξύ των δυο ανδρών ήταν το φλέγον αγροτικό ζήτημα που τόσο καταπίεζε και ταλαιπωρούσε τον Έλληνα αγρότη επί αρκετά χρόνια.
Την εποχή πριν του 1912 ο Έλληνας αγρότης ζού σε ακόμη τις συνθήκες των πικρών χρόνων της σκλαβιάς. 
Τότε ο γεωργός κατα πιεζόταν από απεχθείς όρους, δημευτι-κούς φόρους που τον ανάγκαζαν να προσκυνά και να αναζητά την προστασία και βοήθεια από το αφεντικό.

 Έτσι παρά την θέλησή τους οι αγρότες γινόντουσαν δουλοπάροικοι και προσκολλημένοι στα κτήματα των τσιφλικάδων. Ιδιαίτερα στην Βόρεια Εύβοια, στην περιοχή μας ήταν η αιτία να αρχίσει να ερημώνεται εξ αιτίας των μεγαλογαιοκτημόνων, οι οποίοι, από τους Έλληνες ιστορικούς της εποχής θε ωρούντο η μάστιγα της Ελληνικής υπαί θρου. Μεγάλωναν τα τσιφλίκια τους εις βάρος του Ελληνικού δημοσίου και των μικροϊδιοκτησιών.

Οι φτωχοί αγρότες δεν μπορούσαν να πληρώνουν τους φόρους και αναγκάζονταν να μεταναστεύουν. Τό τε η ζωή των γεωργών ήταν σε πολύ άθλια κατάσταση, αφού δεν είχαν ιδιοκτησία, ούτε τα απαραίτητα χρήματα για να μετα ναστεύσουν (στην Αμερική). 

Έτσι ήθελαν δεν ήθελαν οι αγρότες δούλευαν απο κλειστικά στο κτήμα του αφεντικού. 
Έμει ναν δε σε αρκετή απόσταση από το λεγό μενο κονάκι - απόμακρα - από το πανύψη λο σπίτι του αφεντικού. Οι αγρότες έφτια χναν τα σπίτια τους και τους σταύλους των ζώων όπου έμειναν μαζί, χειμώνα κα λοκαίρι και κάτω από άθλιες συνθήκες. 
Έ καναν πολλές διαμαρτυρίες αλλά ποιος να τους ακούσει. Οι περισσότεροι από τους τότε βουλευτές ήταν μεγαλοτσιφλι-κάδες: Μπαίκερ, Βουδούρης, Αβέρωφ, Πετσάλης, Μπαλάνος κλπ. 
Όταν εξεράγη η επανάσταση στο Γουδί, εξεγέρθηκαν και οι αγρότες στην Θεσσαλία κατά των τσιφλικάδων, όπου συνέβηκαν και τα γνω στά γεγονότα της πεδιάδας της Λάρισ-σας. 
Αυτή ήταν δυστυχώς η κατάσταση της χώρας όταν ανέλαβε τη διακυβέρνη ση της χώρας ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
 Παρά την μεγάλη αντίδραση από τους παλαιοκομματικούς τσιφλικάδες, μετά τις ε κλογές του 1912 άρχισε δράση σε όλους της τομείς. 
Το έθνος άρχισε να αποκτά αυτοπεποίθεση και κύρος. Η πρώτη του φροντίδα ήταν να δημιουργήσει το υ πουργείο γεωργίας και να καταργήσει τους αροτριαίους φόρους. Πήρε ιστορι κές αποφάσεις μοιράζοντας γη στους α κτήμονες γεωργούς. 
Η επίσκεψη επομέ νως του Βενιζέλου στην Εύβοια, που τόσο αγαπούσε, δεδομένου τότε θεωρείτο ως το νησί των προνομιούχων τσιφλικάδων, όπου επίσης στέναζε κάτω από την άγρια εκμετάλλευση της εργοδοσίας έναντι των εργατών των μεταλλείων. 
Το πλέον φλέ γον ζήτημα λοιπόν της εποχής εκείνης ή ταν το αγροτικό ζήτημα. Συγκεκριμένα 
ο ι στορικός Γ.Κ.Αφένδρας σε δημοσίευμά του το 1965 στο "Π.Β" αναφέρεται σε ένα σφοδρό επεισόδιο που έγινε στ' Αχμέτ Α γά (Προκόπι), μεταξύ του Ελευθέριου Βενιζέλου και του Φράνκ Νόελ Μπαίκερ, 
όταν τον επισκέφτηκε μετά την επιστροφή του από τους Φούρνους των ορυχείων Μαντουδίου, την ίδια ημέρα Κυριακή 3 Ιουνίου του 1912 ημέρα Κυριακή " όταν λοιπόν τελείωσε τον λόγο του στη πλατεία του Μαντουδίου ανεχώρησαν για τα Αχμέτ Αγά, όπου θα εστάθμευον και επρό-τεινον οι ακολουθούντες αυτόν, εις τον Δήμαρχο να πάει μαζί τους έως στα Αχμέτ Αγά. Ο Δήμαρχος Αλέξης Γεροδημητρίου που όπως προείπα ήταν εις την υπηρεσία του Νόελ σαράντα χρόνια και ήξερε καλά τον χαρακτήρα του Νόελ, εξέφρασε αμφι βολίας και εδήλωσε εις έ ναν των ακολουθούντων, τας αμφιβολίας αυτάς, αλ λά δεν επείσθησαν και ανε-χώρησαν με σκοπό να σταθμεύσουν στ' Αχμέτ Α γά. Όταν έφτασαν ο Νόελ εκάθητο με την ακολουθία του στο χάνι. 
Ο Βενιζέλος κατέβηκε από το αυτοκίνη-τό του και αμέσως εβάδισε προς το τραπέζι του Νόελ, ο οποίος σηκώθηκε, χωρίς να παραμερίσει από την θέση του, του έτεινε το χέ ρι του, του μουρμούρισε ψυχρά το "καλώς όρισες", εκάθησε αμέ σως και παρήγγειλε τα συνήθη ποτά.
 Οι α-κολουθούντες τον Βενιζέλο εκάθησαν σε άλλα τραπέζια. Πρώτος άρχισε ο Βενιζέ λος και είπε περίπου τα εξής "Κύριε Νόελ μετ' ευχαριστήσεως έμαθα ότι στον τόπο αυτόν, είστε όχι μόνο ευεργέτης αλλά και προοδευτικός, εφαρμόζετε στις καλλιέρ-γιές σας νέας μεθόδους, αγαπάτε τους κατοίκους και την Ελλάδα, και θα μου επι τρέψετε να σας συστήσω να αποκτήσετε την Ελληνικήν ιθαγένεια, ώστε να φανείτε χρησιμότερος εις τον τόπο αυτόν που σας αγαπά και σας εκτιμά και προς την Ελλάδα που την αγαπάτε σαν πατρίδα σας."
 

Εις αυτά τα λόγια ο Νόελ οργίλως απαντάει εις τον ενικόν "θέλεις δηλαδή να γίνω κοτζαμπάσης του τόπου ;" και απα ντά ο Βενιζέλος "κάθε άλλο κύριε Νόελ δεν σας θέλω ως κοτζαμπάση αλλά ως βουλευτή και Υπουργό. 
Ξέρετε ότι ίδρυσα υπουργείο γεωργίας και θέλω να αναπτύ ξω την γεωργία. Θα προστατέψω τους γε ωργούς αλλά δεν έχω ειδικούς επιστήμο νες για την γεωργίαν, θα μου ήσο χρησι μότατος και σε μένα και στον τόπο. 
Εψή-φισα τον νόμο περί καταργήσεως του φό ρου αροτριώντων... και ο Νόελ διακόπτων πλήρη θυμού τον Βενιζέλον και κινών τον δείκτην τεταμένου απαντά "αυτός ο νό μος είναι αισχρός και ανήθικος και μη... εδώ σηκώθηκε ο Βενιζέλος μόλις άκουσε τα λόγια αυτά και στρέψας την πλάτην προς τον Νόελ ένευσε προς τους ακολού θους του και προχώρησε προς το αυτοκί-νητό του, χαιρετήσας μόνο τους συγκε ντρωμένους χωρικούς δια του καπέλου του και τον δήμαρχον δια χειραψίας και α πήλθε αφήσας τον Νόελ αποσβολωμέ-νον".


Το επεισόδιο αυτό έγινε γνωστό σε ό λη τη χώρα και είχε πολιτικό και εθνικό α ντίκτυπο σε όλο το δημοκρατικό κόσμο της Ελλάδας. Η κόρη του Νόελ Ειρήνη που ευρίσκετο στο εξωτερικό έφτασε ε πειγόντως στην Αθήνα και προσπάθησε με γνωστά της πολιτικά πρόσωπα να δι καιολογήσει τον πατέρα της. δεν το κα τόρθωσε όμως διότι της επιτέθηκαν όλοι οι φιλελεύθεροι βουλευτές της Εύβοιας. Έκτοτε ο Νόελ εξέπεσε της εκτίμησης του κόσμου. Οι κάτοικοι όλης της περιο χής έπαυσαν να τον σέβονται και να τον χαιρετούν ακόμη.


Δημοσιεύθηκε στη Βόρεια Εύβοια-127


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2 σχόλια:

 1. Ανώνυμος12/12/2016 9:17 μ.μ.

  Μια διευκρίνηση σημαντική για ιστορικούς λόγους. Δεν υπήρξε ποτέ κάποιος που λεγόταν Φρανκ Νόελ-Μπαίκερ. Το όνομα του ήταν απλα Φρανκ Νοέλ που ήταν γιος του Εντουαρντ Νόελ. Ο Εντουαρντ Νόελ με τον Ελβετό Μύλλερ έιχαν αγοράσει το τσιφλικι του Αχμετ Αγα το 1832. Οι Mυλλερ πούλησαν το μερίδιο τους στους Νοελ το 1870
  Η κόρη του Φρανκ Νοέλ, Ειρήνη Νοελ παντρεύτηκε τον Άγγλο Νομπελίστα Φίλιπ Τζον Μπαικερ το 1915 ο οποίος το 1943 ένωσε το επώνυμο του με αυτό της Γυναίκας του και προέκυψε το Νοελ-Μπαίκερ σαν επίθετο.


  Για να μαθαίνουμε σωστά την ιστορία μας


  https://loxiasx.wordpress.com/2011/05/30/%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%81-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CF%8C%CE%B5%CE%BB/


  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80_%CE%9D%CF%8C%CE%B5%CE%BB-%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%81

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος12/12/2016 11:37 μ.μ.

  και εξεπεσε τοσο η εκτιμιση του φιλελευθερου και δημοκρατικου κοσμου που την επομενη μερα των εστειλαν απο εκει που ηρθε!!!!!!!!!!!!!για να μιλισουμε και λιγο σοβαρα το αρθρο ειναι μια ευκαιρια να καταλαβουμαι ποσο μας εσωσαν διαχρονικα οι ξενοδουλοι επιδοξοι σωτηρες μας!!!!συγγνωμη σωτηρες και υπηρετες του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ηθελα να πω. ΥΓ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΠΟΤΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Η' ΤΙΤΛΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΣΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΞΕΝΟΔΟΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΜΕ ΕΝΑΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ,ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΑΝ ΟΤΙ ΑΠΛΑ ΑΛΛΑΞΑΝ ΑΦΕΝΤΙΚΟ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.