Παρασκευή, 2 Απριλίου 2010

 Η ΡΑΕ γνωμοδοτεί για τη μονάδα φυσικού αερίου στο Μαντούδι

Τα αρχεία αδειοδότησης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενεργείας που
δημοσιεύτηκαν στις 30/3/10 δείχνουν ότι η αρχή έχει γνωμοδότηση στην
αίτηση της Ήρων Θερμοηλεκτρική του ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή
μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο ισχύος 860-1160 MWe στην θέση
Φούρνοι του δήμου Κηρέως. Η γνωμοδότηση έχει κωδικό ΡΑ 11810, χωρίς να
γίνεται αναφορά για την ημερομηνία έκδοσης της. Αυτή είναι μια από
τις πρώτες αποφάσεις του κ. Βασιλάκου, νεοδιορισμένου πρόεδρου της ΡΑΕ
που σύμφωνα με δημοσιεύματα διατηρεί σχέσεις με τη ΤΕΡΝΑ
((http://kafeneio-gr.blogspot.com/2010/01/blog-post_2125.html).Η ΗΡΩΝ Θερμοηλεκτρική είχε καταθέσει την αίτηση της για την μονάδα
(Γ3901) στην ΡΑΕ στις 13/3/09. Στοιχεία από την αίτηση και τις πιθανές
επιπτώσεις της μονάδας έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του
Kireas.org (http://www.kireas.org/monada_fa.htm). H μονάδα σύμφωνα με
την αίτηση στη ΡΑΕ θα απασχολεί 85 στην πλειονότητα εξειδικευμένα
άτομα και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο της χρήσης υγροποιημένου φυσικού
αεριού σαν καύσιμο. Ως γνωστόν στις 30/5/09 το Δ.Σ. Κηρέως αποφάσισε
ομόφωνα ενάντια της χρήσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Υ.Α.17951/00 η ΡΑΕ οφείλει να φροντίζει
να ενημερωθεί το κοινό για την έκδοση της γνώμης. Στην γνωμοδότηση της
ΡΑΕ περιλαμβάνονται οι προτάσεις για όρους, προϋποθέσεις και
περιορισμούς που πρέπει να συμπεριληφθούν στην άδεια παράγωγης. Η
άδεια παραγωγής εκδίδεται από τον αρμόδιο υπουργό (ΥΠΕΚΑ) ένα μήνα
μετά από την υποβολή της γνώμης της ΡΑΕ και πρέπει να δημοσιευτεί σε
ημερησία εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας.
Η αρχή της πληροφόρησης και συμμετοχής του κοινού σε περιβαλλοντικά
θέματα που προβλέπει η οδηγία 2003/35/ΕΚ και η κυρωμένη με το ν.
3422/2005 σύμβαση του Aarhus τηρείται μόνο στους τύπους στην
συγκεκριμένη περίπτωση. Για παράδειγμα, οι προθεσμίες για αντιρρήσεις
του κοινού που πρόβλεπε ο νόμος για την αίτηση της ΗΡΩΝ στην ΡΑΕ για
την μονάδα με φυσικό αέριο χάθηκαν αφού η αίτηση αίτηση δημοσιεύτηκε
σε εφημερίδες που πρακτικά δεν κυκλοφορούν στο άμεσα ενδιαφερόμενο
κοινό, τον δήμο Κηρέως. Οι δημότες πληροφορήθηκαν για την αίτηση της
ΗΡΩΝ από την Δημοτική Αρχή Κηρέως εκπρόθεσμα για να μπορέσουν να
αντιδράσουν. Η ενημέρωση έγινε μια μέρα μετά την προθεσμία για την
κατάθεση αντιρρήσεων από το κοινό στην ΡΑΕ).
Αυτό που εφαρμόζεται είναι απομακρυσμένο από το πνεύμα της σχετικής
νομοθεσίας για ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού. Το άρθρο 4 &3της
Οδηγία 2003/35/ΕΚ (που κυρώθηκε με την Υ.Α. 9269/470/2007) προβλέπει
ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν <<ότι παρέχεται έγκαιρα και
πραγματικά στο ενδιαφερόμενο κοινό η δυνατότητα συμμετοχής στη
διαδικασία έκδοσης άδειας για νέες εγκαταστάσεις,>> Ενώ στο παράρτημα
V της ίδιας οδηγίας καθορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να
διασφαλίζουν ότι <<σε εύλογο χρονικό διάστημα, τίθενται στη διάθεση του
ενδιαφερόμενου κοινού (δηλ. του κοινού το οποίο θίγεται) .... οι κύριες
εκθέσεις και συμβουλές που παρέχονται στην αρμόδια αρχή ή αρχές ......>>
καθώς και η <<....υπόδειξη του χρονοδιαγράμματος και του τόπου όπου οι
σχετικές πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες καθώς και τα μέσα δια των
οποίων καθίστανται διαθέσιμες·>> .......<<Το ενδιαφερόμενο κοινό έχει το
δικαίωμα να απευθύνει παρατηρήσεις και γνώμες στην αρμόδια αρχή, πριν
από τη λήψη της απόφασης.>>.
Θα ήταν απερισκεψία για την τοπική κοινωνία να μην πληροφορηθεί και
να μην ελέγξει μια απόφαση με σοβαρές πιθανές επιπτώσεις στο
περιβάλλον, την βιωσιμότητα άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων και την
μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικότερα, όταν επιχειρείται να
περάσει κάτω από την μύτη της. Στην προκείμενη περίπτωση ο Kireas.org
θα αξιοποιήσει όσα προβλέπουν η οδηγία 2003/35/ΕΚ και ο Ν. 3422/2005
για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη
αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα,
πριν αποφασίσει τα επόμενα βήματα του. Καλείται η υπουργός ΥΠΕΚΑ να
διασφαλίσει την ουσιαστική εφαρμογή της εγκύκλιου που εξέδωσε στις
1/12/09 για <<πρόσβαση των πολιτών στην περιβαλλοντική πληροφορία>>.
Σχετικά
Επιτέλους, τι γίνεται με την ΤΕΡΝΑ και το ΠΑΣΟΚ;
http://kafeneio-gr.blogspot.com/2010/01/blog-post_2125.html
Αρχείο γνωμοδοτήσεων της ΡΑΕ.
http://www.rae.gr/lic/therm_300310.pdf
Επιπτώσεις τις μονάδας φυσικού αερίου που προγραμματίζεται στο Μαντούδι
http://www.kireas.org/monada_fa.htm
Οδηγία 2003/35/ΕΚ σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με
την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση
στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου -
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:156:0017:0024:EL:PDF
Οδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0061:EL:HTML
Ν. 2773/99 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 286/22-12-99): "Απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές
διατάξεις."
http://www.rae.gr/downloads/sub2/2773_99.pdf
Υ.Α.17951/00 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 1498/8-12-00): "Κανονισμός Αδειών
Παραγωγής και Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας."
http://www.rae.gr/downloads/sub2/1498%288-12-00%29_YA17951.pdf
Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/οικ. 17773/18-10-2001 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 1423/22-10-01):
"Κανονισμός Άδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας"
http://www.rae.gr/downloads/sub2/1423(22-10-01)_YA17771.pdf
Ν. 3422/2005 (ΦΕΚ 303/Α`/13.12.2005) Κύρωση της Σύμβασης για την
πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων
και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/303a_05.1172580651403.pdf
Υ.Α. 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286/Β`/2.3.2007) Μέσα ένδικης προστασίας του
κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα
ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/286b_07.1173953316183.pdf
Υ.Α. Η.Π. 1764/653/2006 (ΦΕΚ 327/Β`/17.3.2006) Πρόσβαση του κοινού
στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b327_06.1144056313149.pdf
____________________________________________________________
πηγή:Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως, kireas.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.