Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Xωροθέτηση για λειτουργία υδατοδροµίου στο "Κυμάσι"


Η επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) γνωμοδότησε θετικά για το «καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης χερσαίας ζώνης λιμένα Κυµασίου - ∆αφνοποτάµου»

5. Περιγραφή της πρότασης

Κατά τη διαµόρφωση της τελικής πρότασης καθορισµού όρων δόµησης και χρήσεων γης στο
λιµένα Κυµασίου ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα:
α. Η πρόβλεψη νέων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν τις απαραίτητες Υπηρεσίες,
όπως το Λιµεναρχείο κ.λπ., καθώς και τη ∆ιοίκηση του λιµένα, τον Οργανισµό Λιµένων Ν.
Ευβοίας (Ο.Λ.Ν.Ε.) Α.Ε., µε τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους για τον
αντιρρυπαντικό και άλλο εξοπλισµό.
β. Για τη λειτουργία του λιµένα ως λιµένας ακτοπλοΐας απαιτείται πρόβλεψη για τις
στοιχειώδεις εξυπηρετήσεις των επιβατών, όπως εκδοτήρια εισιτηρίων, χώρους αναµονής
των επιβατών, κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χώρους υγιεινής/WC, κ.λπ., καθώς
και επιπλέον αστικό και Η/Μ εξοπλισµό.
γ. Απαιτείται περίφραξη και φύλαξη των χώρων της χερσαίας ζώνης, σύµφωνα µε το διεθνή
κώδικα ISPS.
Οι πιο πάνω αναγκαιότητες µπορούν να εξυπηρετηθούν, σύµφωνα µε τη µελέτη, στον
Τοµέα 2, όπου υπάρχει διαθέσιµη µεγαλύτερη έκταση για ένα ελάχιστο πρόγραµµα
κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και για τις αναγκαίες κινήσεις κυκλοφορίας.
δ. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορτηγών πλοίων και των εµπορικών δραστηριοτήτων
τους, χωρίς να προκύπτει όχληση για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, απαιτείται οργάνωση
των χερσαίων χώρων που θα αποτεθούν φορτία και προϊόντα ή και θα αποθηκευθούν, καθώς
και πρόβλεψη για ανεξάρτητη κυκλοφορία των φορτηγών οχηµάτων, φυσικά µε τον
απαραίτητο έλεγχο εισόδου-εξόδου.
ε. Η ενδεχόµενη χωροθέτηση και λειτουργία υδατοδροµίου απαιτεί κτιριακό χώρο υποδοχής
και αναµονής επιβατών, ελέγχου αποσκευών µε κανονισµούς αεροδροµίου µέσα στο
χερσαίο χώρο του λιµένα, µε πλήρη περίφραξη µέχρι το σηµείο επιβίβασης στο υδροπλάνο.
στ. Στο αγκυροβόλιο της εκβολής του ποταµού χρειάζεται αναβάθµιση των χερσαίων χώρων
του, των ανωδοµών και του εξοπλισµού.
ζ. Απαιτείται κυρίως η κατάρτιση εγκεκριµένου πλαισίου, µέσα στο οποίο θα αδειοδοτηθούν
και θα υλοποιηθούν χρήσεις και νέες κατασκευές.
Προτείνεται η δηµιουργία δύο οικοδοµικών τετραγώνων, των Ο.Τ. 1Α και Ο.Τ. 1Β, ως
τµηµάτων του Τοµέα 2, στην έκταση των οποίων θα υλοποιηθούν µελλοντικά κτιριακές
εγκαταστάσεις και κατασκευές εντός του λιµένα.
Στο Ο.Τ. 1Α, το οποίο έχει εµβαδόν 24.620,00 τ.µ., προτείνεται συντελεστής κάλυψης
6,50%, δηλαδή 1.600,00 τ.µ. (συµπεριλαµβανοµένων των στεγάστρων) και συντελεστής δόµησης
0,078, δηλαδή 1920,00 τ.µ. συνολική εκµετάλλευση δοµηµένων χώρων.
Στο Ο.Τ. 1Β, το οποίο έχει εµβαδόν 170,00 τ.µ., προτείνεται συντελεστής κάλυψης 44,00%
και δόµησης 0,44, ήτοι 75,00 τ.µ.
Στους τοµείς 1, 3, 4 και 5 της χερσαίας ζώνης λιµένα δεν προτείνονται συντελεστές
κάλυψης και δόµησης, διότι δεν υφίστανται κι ούτε προβλέπεται η κατασκευή κτιριακών
εγκαταστάσεων.
Τα ύψη των κτισµάτων γενικώς δεν ξεπερνούν τα 4,50 µ. συµπεριλαµβανοµένης της στέγης
ή τέντας. Για τις αποθήκες και το υπόστεγο επισκευών στο χώρο υπαίθριας εναπόθεσης σκαφών
(dry berth) στο Ο.Τ.1Α, το ύψος δεν ξεπερνά τα 7,5 µ.
Οι προτεινόµενες χρήσεις γης και όροι – περιορισµοί δόµησης Τοµέων και Οικοδοµικών
Τετραγώνων καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί και στο σχέδιο µε Σχέδιο µε Αρ. Σχεδίου
ΧΓ&Ο∆ 01 «Οριζοντιογραφία Χρήσεων Γης και Όρων ∆όµησης Χερσαίας Λιµενικής Ζώνης
Κυµασίου» της Ο.Ε. «Μ. Παναγιώτου – Ν. Παναγόπουλος» Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (Κλίµακα
1:1.000, ∆εκέµβριος 2015, Τροπ. 2, Θεώρηση 18-12-2015) :

 ΟΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 65ης / 25-01-2016 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΕΣΑΛ) ΘΕΜΑ: ΚΥΜΑΣΙ, ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ, ΕΥΒΟΙΑΣ: «Καθορισµός χρήσεων γης και όρων δόµησης χερσαίας ζώνης λιµένα Κυµασίου - ∆αφνοποτάµου».

1. Αναφορά σχετικής νοµοθεσίας
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4στ, του άρθρου 44, του Ν. 4150/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 102): «Ο
καθορισµός των χρήσεων γης και των όρων δόµησης, µετά από πρόταση του οικείου φορέα
διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένος, ο οποίος αφορά στη συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης του
λιµένα, για όλους τους λιµένες, εάν δεν έχουν συνταχθεί αναπτυξιακά προγράµµατα και µελέτες
διαχείρισης (Master Plan).» αποτελεί έργο της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων
(Ε.Σ.Α.Λ.), ενώ: «Στις χρήσεις γης περιλαµβάνεται και η χωροθέτηση χώρων στάθµευσης, έκτασης
άνω των εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών µέτρων». Επισηµαίνεται ότι κατόπιν των
γνωµοδοτήσεων 716 και 717/ 2015 του Σ.τ.Ε. για τον καθ ορισµό όρων δόµησης και χρήσεων γης
εντός της χερσαίας ζώνης λιµένα απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγµατος (π.δ.), και έχει
προωθηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετική νοµοθετική ρύθµιση.

2. Ιστορικό
1. Η υπ’ αρ. 6080/07-05-1982 (Φ.Ε.Κ. 431/∆/31-08-1982) Απόφαση Νοµάρχη Εύβοιας
Καθορισµού χειµερίου κύµατος επί της ιδιοκτησίας Α.Ε.λ «Επιχειρήσεις Μεταλλευτικές
Βιοµηχανικαί και Ναυτιλιακαί κλπ» στον όρµο Κυµασίου και ∆αφνοποτάµου περιοχής
Μαντουδίου Ευβοίας.
2. Η υπ’ αρ. 7642/11-11-1992 (Φ.Ε.Κ. 1265/∆/04-12-1992) Απόφαση Νοµάρχη Εύβοιας µε θέµα:
«Καθορισµός χερσαίας ζώνης στη θέση ΚΥΜΑΣΙ Μαντουδίου Ν. Εύβοιας».
3. Η υπ’ αρ. 4671/Φ ΧΖ/11-11-1992 (Φ.Ε.Κ. 1266/∆/04-12-1992) Απόφαση Νοµάρχη Εύβοιας µε
θέµα: «Καθορισµός χερσαίας ζώνης στη θέση ∆αφνοπόταµος Μαντουδίου Ν. Εύβοιας».
4. Η υπ’ αρ. πρωτ. 91099/15-05-1997 Κ.Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. – Υ.Ε.Ν. περί Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο λιµένος Μαντουδίου, Νοµού Εύβοιας.
5. Η υπ’ αρ. πρωτ. 138047/02-06-2009 Κ.Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. – Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. περί παράτασης
ισχύος της µε αρ. πρωτ. 91099/15-05-1997 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το
έργο «Λιµένας Μαντουδίου, Ν.Α. Εύβοιας».
6. Η υπ’ αρ. 9/10-01-2014 (Α.∆.Α.: ΒΙΕ7ΟΞΑΤ-7Ξ9) Απόφαση της 1ης
Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οργανισµός Λιµένων Ν. Εύβοιας (Ο.Λ.Ν.Ε.)
Α.Ε. περί: «Εγκρίσεως διαδικασιών γενικού προγραµµατικού σχεδίου σύµφωνα µε το Ν.
4150/13 για τους λιµένες: 1) Κύµης, 2) Λίµνης- Κυµασίου-Πηλίου και 3) Καρύστου.
7. Το αρ. πρωτ. 4370/06-10-2014 έγγραφο της Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. διαβίβασης του αιτήµατος
καθορισµού χρήσεων γης και όρων δόµησης χερσαίας ζώνης λιµένα Κυµασίου για εξέτασή
του από την Ε.Σ.Α.Λ.
8. Το αρ. πρωτ. 8216/158/14/15-10-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας µας για αποστολή επιπλέον
αντιγράφων µελέτης από την Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. και για διατύπωση απόψεων από το Κεντρικό
Λιµεναρχείο Χαλκίδας.
9. Το αρ. πρωτ. 511.24/2014/Αρ. Σχεδίου 8513/29-10-2014 έγγραφο Κεντρικού Λιµεναρχείου
Χαλκίδας στο οποίο αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για την εκτέλεση
του εν λόγω έργου
9. Το αρ. πρωτ. 4814/05-11-2014 έγγραφο της Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. µε το οποίο αποστέλλει επιπλέον
αντίγραφα
10. Το αρ. πρωτ. 8216/168/14/28-11-2014 έγγραφο Υπηρεσίας µας για αποστολή µελέτης στα
µέλη της Ε.Σ.Α.Λ.
11. Το µε ηµεροµηνία 16-12-2014 12:05 µµ. µήνυµα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε το
οποίο αποστέλλεται το περιληπτικό σηµείωµα στα µέλη.
12. Το αρ. πρωτ. 8216/03/15/12-01-2015 έγγραφο µας (καθορισµός ηµεροµηνίας συνεδρίασης
Ε.Σ.Α.Λ.)
13. Το πρακτικό της 64ης / 15-01-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
Λιµένων
14.Η µε αριθ. πρωτ. εισερχοµένου 453/19-01-2015 τηλεοµοιοτυπία από την εκπρόσωπο του
Υπουργείου Πολιτισµού
15. Η αρ. πρωτ. 8216/ 08 /15 / 22-01-2015 απόφαση κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου περί
καθορισµού χρήσεων γης και όρων δόµησης χερσαίας ζώνης λιµένα Λουτρών Αιδηψού
16. Το αρ. πρωτ. 8216/ 09 /15 / 22-01-2015 έγγραφο µας προς το Εθνικό Τυπογραφείο
17. Το αρ. πρωτ. 344/09-02-2015 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης µε το οποίο
επεστράφη η σχετική Υπουργική απόφαση καθότι έχει επέλθει αλλαγή στο αρµόδιο για την
έκδοση τους πρόσωπο (κος Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου µετά τις εκλογές της 25ης
Ιανουαρίου 2015).
18. Το αριθ. πρωτ. 18425/17-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας & Τουρισµού/Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών.
19. Οι αριθ. 716 και 717/2015 Αποφάσεις Συµβουλίου της Επικρατείας
20. Το αρ. πρωτ. 5389/23-12-2015 έγγραφο της Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. µε το οποίο αποστέλλει νέα
αντίγραφα της µελέτης.
21. Το αρ. πρωτ. 3121.6/1640/2016/12-01-2016 έγγραφο µας (καθορισµός ηµεροµηνίας
συνεδρίασης Ε.Σ.Α.Λ.)
Επισηµαίνεται ότι το εν λόγω θέµα εξετάστηκε στην 64η ΕΣΑΛ, στις 15-01-2015, όπου και
ελήφθη οµόφωνη απόφαση για τον καθορισµό των όρων δόµησης και χρήσεων γης σύµφωνα
µε την τότε πρόταση, µε ορισµένες προϋποθέσεις που τέθηκαν από την εκπρόσωπο του
ΥΠΠΟΑ, Κα Ε. Γατοπούλου. Ωστόσο λόγω νοµοθετικών κωλυµάτων η απόφαση δε
δηµοσιεύτηκε στην Ε.τ.Κ. και συνεπώς δεν ετέθη σε ισχύ. Παράλληλα για λόγους πληρότητας
της πρότασης (προκειµένου τα οικοδοµικά τετράγωνα να είναι συνεχόµενα) και να
συµπεριληφθεί και η δυνατότητα λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
τροποποιήθηκε ελαφρώς η πρόταση.


3. Στοιχεία της πρότασης
Ο υπό µελέτη λιµένας υπάγεται διοικητικά στην αρµοδιότητα της Οργανισµός Λιµένων Ν.
Εύβοιας (Ο.Λ.Ν.Ε.) Α.Ε.
Τη µελέτη συνέταξε η µελετητική εταιρεία: «Μ. Παναγιώτου – Ν. Παναγόπουλος
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ο.Ε.».
Προς διευκόλυνση της ανάλυσης η χερσαία ζώνη του λιµένα Κυµασίου επιλέγεται να χωριστεί σε
πέντε (05) επιµέρους τοµείς:
• Τοµέας 1: Περιλαµβάνει την περιοχή από την παλαιά σκάλα µέχρι το νέο προσήνεµο
µώλο.
• Τοµέας 2: Περιλαµβάνονται ο προσήνεµος µώλος, το εσωτερικό κρηπίδωµα και όλοι
οι χερσαίοι χώροι που δηµιουργήθηκαν από την επίχωση.
• Τοµέας 3: Περιλαµβάνει την περιοχή µέχρι την παλαιά σκάλα Παπαστράτη
• Τοµέας 4: Περιλαµβάνει το νότιο ήµισυ της αµµώδους παραλίας.
• Τοµέας 5: Περιλαµβάνει την περιοχή µε το τµήµα της αµµώδους παραλίας, που είναι
µπροστά στον παραλιακό οικισµό Κυµασίου.


4. Υφιστάµενη κατάσταση
Ο λιµένας Κυµασίου (Μαντουδίου Ευβοίας) έχει καθοριστεί ως λιµένας τοπικής σηµασίας
(ΥΑ 8315.2/02/07 ΦΕΚ 202Β/2007), ενώ φορέας διαχείρισης του είναι ο Οργανισµός Λιµένων Ν.
Ευβοίας Α.Ε.

Ο Τοµέας 1 (1.727,00 τ.µ.) αποτελεί το ανατολικό άκρο της χερσαίας ζώνης του εν λόγω λιµένα.
Πρόκειται για την ανεκµετάλλευτη παραλία, που έχει αφεθεί ως απόσταση µεταξύ του νέου
λιµενικού έργου και της προϋπάρχουσας λιµενικής εγκατάστασης, της σκάλας φορτοεκφόρτωσης,
διαθέτοντας πρόσβαση µόνο µέσω των χώρων του νέου λιµένα.

Ο Τοµέας 2 περιλαµβάνει το σύνολο των τεχνητών χερσαίων χώρων του εµπορικού λιµένα
Μαντουδίου (31.356,00 τ.µ.): Κρηπιδωµένο προσήνεµο µώλο, πλάτους 20,00 µ. και µήκους
175,00 µ. και παραλιακό κρηπίδωµα, µήκους 130,00 µ., που εξυπηρετούν φορτηγά σκάφη και
πλοία ακτοπλοΐας. Λιµενικός εξοπλισµός και Η/Μ εγκαταστάσεις υπάρχουν σε κάποιο βαθµό,
αλλά απουσιάζουν κτίσµατα και κατασκευές, για να εξυπηρετήσουν τους επιβάτες της ακτοπλοΐας
και τις εµπορικές δραστηριότητες του λιµένα. Για την λήψη των αναγκαίων µέτρων (π.χ.
αντιρρυπαντικός εξοπλισµός) έχουν επιλεγεί προσωρινές λύσεις, ενώ µέσα στη χερσαία έκταση
του λιµένα, πολύ κοντά στους πρόποδες του ορεινού όγκου, βρίσκονται δύο εκκλησάκια, ο Αϊ
Νικόλας και η Παναγιά, όπου υπάρχει θρησκευτική δραστηριότητα και οι επισκέπτες
χρησιµοποιούν τον ευρύτερο χώρο για στάθµευση των οχηµάτων.

Ο Τοµέας 3 (5.130,00 τ.µ.) περιλαµβάνει την έκταση που βρίσκεται σε επαφή µε τους
χώρους του λιµένα. Αποτελεί το χώρο που θα περιλαµβάνεται µελλοντικά στη λιµενολεκάνη,
καθώς προβλέπεται η κατασκευή υπήνεµου µώλου στη θέση της παλαιάς σκάλας, που βρίσκεται
στην άκρη της αµµώδους παραλίας. ∆εν υπάρχουν άλλες υφιστάµενες χρήσεις.

Ο Τοµέας 4 (10.555,00 τ.µ.) περιλαµβάνει την επιµήκη ζώνη αµµώδους παραλίας, που
βρίσκεται σε άµεση γειτνίαση µε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ∆εν υπάρχουν υφιστάµενες
χρήσεις, ενώ η πρόσβαση στο λιµένα από την επαρχιακή οδό Μαντουδίου - Κυµασίου γίνεται
µέσω του χωµατόδροµου στα όρια του Τοµέα 4 της χερσαίας ζώνης.

Ο Τοµέας 5 (8.055,00 τ.µ.) αποτελεί το βόρειο τµήµα της χερσαίας ζώνης, που περιλαµβάνει
την παραλία του οικισµού Κυµάσι, επίνειο του Μαντουδίου. Το κυριότερο χαρακτηριστικό της
ζώνης είναι η χρήση αναψυχής µε πλαζ λουοµένων και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησής τους.


5. Περιγραφή της πρότασης
Κατά τη διαµόρφωση της τελικής πρότασης καθορισµού όρων δόµησης και χρήσεων γης στο
λιµένα Κυµασίου ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα:
α. Η πρόβλεψη νέων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν τις απαραίτητες Υπηρεσίες,
όπως το Λιµεναρχείο κ.λπ., καθώς και τη ∆ιοίκηση του λιµένα, τον Οργανισµό Λιµένων Ν.
Ευβοίας (Ο.Λ.Ν.Ε.) Α.Ε., µε τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους για τον
αντιρρυπαντικό και άλλο εξοπλισµό.
β. Για τη λειτουργία του λιµένα ως λιµένας ακτοπλοΐας απαιτείται πρόβλεψη για τις
στοιχειώδεις εξυπηρετήσεις των επιβατών, όπως εκδοτήρια εισιτηρίων, χώρους αναµονής
των επιβατών, κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χώρους υγιεινής/WC, κ.λπ., καθώς
και επιπλέον αστικό και Η/Μ εξοπλισµό.
γ. Απαιτείται περίφραξη και φύλαξη των χώρων της χερσαίας ζώνης, σύµφωνα µε το διεθνή
κώδικα ISPS.
Οι πιο πάνω αναγκαιότητες µπορούν να εξυπηρετηθούν, σύµφωνα µε τη µελέτη, στον
Τοµέα 2, όπου υπάρχει διαθέσιµη µεγαλύτερη έκταση για ένα ελάχιστο πρόγραµµα
κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και για τις αναγκαίες κινήσεις κυκλοφορίας.
δ. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορτηγών πλοίων και των εµπορικών δραστηριοτήτων
τους, χωρίς να προκύπτει όχληση για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, απαιτείται οργάνωση
των χερσαίων χώρων που θα αποτεθούν φορτία και προϊόντα ή και θα αποθηκευθούν, καθώς
και πρόβλεψη για ανεξάρτητη κυκλοφορία των φορτηγών οχηµάτων, φυσικά µε τον
απαραίτητο έλεγχο εισόδου-εξόδου.
ε. Η ενδεχόµενη χωροθέτηση και λειτουργία υδατοδροµίου απαιτεί κτιριακό χώρο υποδοχής
και αναµονής επιβατών, ελέγχου αποσκευών µε κανονισµούς αεροδροµίου µέσα στο
χερσαίο χώρο του λιµένα, µε πλήρη περίφραξη µέχρι το σηµείο επιβίβασης στο υδροπλάνο.
στ. Στο αγκυροβόλιο της εκβολής του ποταµού χρειάζεται αναβάθµιση των χερσαίων χώρων
του, των ανωδοµών και του εξοπλισµού.
ζ. Απαιτείται κυρίως η κατάρτιση εγκεκριµένου πλαισίου, µέσα στο οποίο θα αδειοδοτηθούν
και θα υλοποιηθούν χρήσεις και νέες κατασκευές.
Προτείνεται η δηµιουργία δύο οικοδοµικών τετραγώνων, των Ο.Τ. 1Α και Ο.Τ. 1Β, ως
τµηµάτων του Τοµέα 2, στην έκταση των οποίων θα υλοποιηθούν µελλοντικά κτιριακές
εγκαταστάσεις και κατασκευές εντός του λιµένα.
Στο Ο.Τ. 1Α, το οποίο έχει εµβαδόν 24.620,00 τ.µ., προτείνεται συντελεστής κάλυψης
6,50%, δηλαδή 1.600,00 τ.µ. (συµπεριλαµβανοµένων των στεγάστρων) και συντελεστής δόµησης
0,078, δηλαδή 1920,00 τ.µ. συνολική εκµετάλλευση δοµηµένων χώρων.
Στο Ο.Τ. 1Β, το οποίο έχει εµβαδόν 170,00 τ.µ., προτείνεται συντελεστής κάλυψης 44,00%
και δόµησης 0,44, ήτοι 75,00 τ.µ.
Στους τοµείς 1, 3, 4 και 5 της χερσαίας ζώνης λιµένα δεν προτείνονται συντελεστές
κάλυψης και δόµησης, διότι δεν υφίστανται κι ούτε προβλέπεται η κατασκευή κτιριακών
εγκαταστάσεων.
Τα ύψη των κτισµάτων γενικώς δεν ξεπερνούν τα 4,50 µ. συµπεριλαµβανοµένης της στέγης
ή τέντας. Για τις αποθήκες και το υπόστεγο επισκευών στο χώρο υπαίθριας εναπόθεσης σκαφών
(dry berth) στο Ο.Τ.1Α, το ύψος δεν ξεπερνά τα 7,5 µ.
Οι προτεινόµενες χρήσεις γης και όροι – περιορισµοί δόµησης Τοµέων και Οικοδοµικών
Τετραγώνων καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί και στο σχέδιο µε Σχέδιο µε Αρ. Σχεδίου
ΧΓ&Ο∆ 01 «Οριζοντιογραφία Χρήσεων Γης και Όρων ∆όµησης Χερσαίας Λιµενικής Ζώνης
Κυµασίου» της Ο.Ε. «Μ. Παναγιώτου – Ν. Παναγόπουλος» Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (Κλίµακα
1:1.000, ∆εκέµβριος 2015, Τροπ. 2, Θεώρηση 18-12-2015) :6. Σκοπιµότητα
Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε, µε πρωτοβουλία της Οργανισµός Λιµένων Ν. Εύβοιας (Ο.Λ.Ν.Ε.)
Α.Ε., µε σκοπό την υποβοήθησή του, αναφορικά µε:
• Την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στη χερσαία ζώνη λιµένα Κυµασίου από
πλευράς κτισµάτων, κατασκευών, εξοπλισµού, χρήσεων, δραστηριοτήτων και αναγκών,
• Την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικών µε την πιθανή µελλοντική αναγκαιότητα
τροποποίησης ή επαύξησης αυτών, ώστε να εξυπηρετήσουν υφιστάµενες, αλλά και
προβλεπόµενες µελλοντικές λειτουργίες και δραστηριότητες,
• Την καταµέτρηση υφιστάµενων και την πρόβλεψη µελλοντικών επιφανειών, που
διαµορφώνουν τα στοιχεία δόµησης και τέλος,
• Τη σύνταξη πινάκων µε τις χρήσεις γης και τους όρους δόµησης της χερσαίας ζώνης λιµένα
Κυµασίου.
Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ κατά πλειοψηφία :
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Σ.Α.Λ. 65/07/25-01-2016
γνωµοδοτεί θετικά για τις κάτωθι χρήσεις γης και όρους δόµησης εντός χερσαίας ζώνης λιµένα
Κυµασίου, στο Μαντούδι Ευβοίας, και βάσει των όρων που έπονται του σχετικού πίνακα, ως
ακολούθως :Από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ετέθησαν οι κάτωθι όροι οι
οποίοι θα πρέπει να τηρηθούν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης / έκδοσης οικοδοµικής αδείας για
τεχνικά έργα, όπου αυτή απαιτείται:
1. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν
γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς»
2. Να κατατεθούν όλες οι µελέτες υλοποίησης των επιµέρους έργων στις αρµόδιες
Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας
και Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς
Ελλάδας & Κυκλάδων).
3. Σε περίπτωση που εντοπιστούν αρχαιότητες σε οποιαδήποτε φάση υλοποίησης των νέων
έργων οι εργασίες θα διακοπούν και θα διεξαχθεί αρχαιολογική έρευνα, µε δαπάνη του
προϋπολογισµού του έργου, από τα αποτελέσµατα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία του
έργου. Αν απαιτηθεί ανασκαφική έρευνα, τα έξοδα θα βαρύνουν επίσης τον προϋπολογισµό
του έργου, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-
06-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς»
Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµίας, εκφράζοντας την άποψη της µειοψηφίας, γνωµοδοτεί
θετικά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν έργα εντός της οριογραµµής του αιγιαλού που έχουν
κατασκευαστεί χωρίς τις απαιτούµενες άδειες.
Για τον καθορισµό των όρων και περιορισµών δόµησης και χρήσεων γης χερσαίας ζώνης λιµένα
Κυµασίου – ∆αφνοποτάµου (Μαντουδίου) Ευβοίας απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγµατος
(π.δ.).
Την παρούσα συνοδεύει το Σχέδιο µε Αρ. Σχεδίου ΧΓ&Ο∆ 01 «Οριζοντιογραφία Χρήσεων Γης και
Όρων ∆όµησης Χερσαίας Ζώνης Λιµένα Κυµασίου ∆αφνοποτάµου » της Ο.Ε. «Μ. Παναγιώτου –
Ν. Παναγόπουλος» Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (Κλίµακα 1:1.000, ∆εκέµβριος 2015, Τροπ. 2,
Θεώρηση 18-12-2015) καθώς και το Σχέδιο µε Αρ. Σχεδίου Τ01 «Οριζοντιογραφία Υφιστάµενης
Κατάστασης Χερσαίας Ζώνης Λιµένα Κυµασίου ∆αφνοποτάµου» της Ο.Ε. «Μ. Παναγιώτου – Ν.
Παναγόπουλος» Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (Κλίµακα 1:1.000, Σεπτέµβριος 2014, Τροπ. 0, Θεώρηση
06-10-2014).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΣΑΛ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ 65ης / 25-01-2016
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΕΣΑΛ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆Ι.ΛΙ.Κ.ΥΠ.α’
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
A.-N. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΛΗΣ-∆ΕΤΖΩΡΤΖΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και ειναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το mantoudi news δέν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στά σχόλια τους.